مقاله بررسي تعيين بهترين دوز تزريقي هورمون LHRHa2 و تركيبات متوكلوپراميد و كلرپرومازين از طريق سنجش GTH II در ماهي سيم ماده Abramis brama orientalis (Berg, 1905) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در شيلات (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۲۹ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسي تعيين بهترين دوز تزريقي هورمون LHRHa2 و تركيبات متوكلوپراميد و كلرپرومازين از طريق سنجش GTH II در ماهي سيم ماده Abramis brama orientalis (Berg, 1905)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دوز اپتيمم
مقاله LHRHa2

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كوهي لاي سارا
جناب آقای / سرکار خانم: عريان شهربانو
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده صحافي همايون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پژوهش حاضر هورمون LHRHa2، به همراه تركيبات متوكلوپراميد و كلرپرومازين (جهت تعيين بهترين دوز تزريقي)، به ۵۲ عدد ماهي سيم ماده Abramis brama orientalis، به روش داخل عضلاني تزريق گرديدند. اين دوزها شامل μg/kg) 4 و ۳ ،۲ ،۱) براي هورمونLHRHa2 ، mg/kg)20 و ۱۵ ، ۱۰ ، ۵) براي تركيب متوكلوپراميد و mg/kg) 12و۱۰ ،۵ ،۲) براي تركيب كلرپرومازين بودند. ماهيان طي تيمارهاي پنج گانه تقسيم بندي شده سپس محلول هاي تزريقي تركيبات مذكور آماده گرديدند. مراحل اجرايي كار شامل عمليات تزريق به صورت داخل عضلاني و عمليات خونگيري از طريق قوس خوني بودند. در ادامه سنجش GTH II به روش راديوايمونواسي صورت پذيرفت. نتايج نشان دادند كه هر سه تركيب LHRHa2، متوكلوپراميد و كلرپرومازين به شكل تحريكي منجر به افزايش GTH II گرديده و در سطح (P<0.05)، در دوزهاي اپتيممي، باعث ايجاد اختلاف معني دار شدند. هورمون LHRHa2 در دوز اپتيمم ((۳μg/kg منجر به افزايش GTH II به ميزان (۰٫۵۵۴IU/L)، تركيب متوكلوپراميد در دوز اپتيمم ((۵mg/kg منجر به افزايش GTH II به ميزان ( (۰٫۶۱۸IU/Lو تركيب كلرپرومازين در دوز اپتيمم (۱۰mg/kg) منجر به افزايش GTH II به ميزان ( (۰٫۵۲۲IU/Lگرديدند.