مقاله بررسي تغذيه با مخمر ساکارومايسس سروزيا (Saccharomyces cerevisiae) به عنوان پروبيوتيک، بر مقاومت در برابر تنش با شوري و بافت شناسي دستگاه گوارش بچه ماهيان نورس قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در شيلات از صفحه ۳۳ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تغذيه با مخمر ساکارومايسس سروزيا (Saccharomyces cerevisiae) به عنوان پروبيوتيک، بر مقاومت در برابر تنش با شوري و بافت شناسي دستگاه گوارش بچه ماهيان نورس قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بافت شناسي
مقاله بچه ماهي نورس قزل آلاي رنگين کمان
مقاله مخمر ساکارومايسس سروزيا سويه اليپسوئيدوس
مقاله مقاومت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوراميني ملوك
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي مرادلو عبدالمجيد
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني رسول
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بهبود رشد و مقاومت در برابر استرس هاي محيطي از ويژگي هاي مهم سويه هاي پروبيوتيکي محسوب مي گردد. در اين تحقيق اثر استفاده از مخمر ساكارومايسس سروزيا سويه اليپسوييدوس،Saccharomyces cerevisiae var. ellipsoidous ، به عنوان پروبيوتيك در جيره غذايي بچه ماهي نورس قزل آلاي رنگين كمان، در زمان شروع تغذيه فعال (۱۶۳±۲۶.۲۷ ميلي گرم) تا ۲۵ روز پس از جذب کيسه زرده مورد مطالعه قرار گرفت. اين مخمر در سه سطح ۱، ۵ و ۱۰ درصد وزني/ وزني و در سه تکرار به پلت هاي غذايي اضافه گرديد، همچنين از تيمار حاوي روغن ماهي (بدون مخمر)، استفاده و نتايج با گروه شاهد مقايسه گرديد. اثر مخمر بر مرگ و مير بچه ماهيان نورس در طي دوره پرورش معني دار نبود. همچنين از نظر بافت شناسي، تفاوتي در بين تيمارهاي مذکور مشاهده نگرديد. در آزمايش مقابله بچه ماهيان با شوري هاي ۱۰ و ۱۵ ppt پس از طي ۲۴ ساعت، تيمارهاي حاوي مخمر از بازماندگي ۱۰۰ درصدي برخوردار بودند و با تيمارهاي حاوي روغن ماهي (بدون مخمر) و شاهد اختلاف معني دار داشتند (P<0.05).