مقاله بررسي تغييرات آنيوپلوييدي نيشکر در شرايط کشت بافت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فيزيولوژي گياهان زراعي از صفحه ۱۲۹ تا ۱۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تغييرات آنيوپلوييدي نيشکر در شرايط کشت بافت
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نيشکر
مقاله کالوس
مقاله باززايي
مقاله ريشه زايي
مقاله سازگاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سادات شهاب
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني حويزه مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: اعطا عادل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تغييرات آنيوپلوييدي نيشکر (.Saccharum officinarum L)، در شرايط کشت بافت، سترون سازي برگ هاي اوليه نيشکر واريته CP69-1062، با ۶ تيمار در يک طرح کاملا تصادفي با ۵ تکرار مورد بررسي قرار گرفت. تيمار هيپوکلريت سديم ۲۰ درصد به مدت ۱۰ دقيقه همراه با کلرورجيوه ۰٫۱ درصد به مدت ۳ دقيقه و ۳۰ ثانيه، بهترين نتايج را در سترون سازي برگ هاي اوليه به همراه داشت. جهت کالوس زايي، ۶ تيمار در يک طرح کاملا تصادفي با ۴ تکرار ارزيابي شد. محيط MS پايه که با ۲,۴-Dبه ميزان ۲٫۵ ميلي گرم در ليتر تکميل شده بود، بهترين نتيجه را در القاي کالوس از برگ هاي اوليه دارا بود. باززايي کالوس ها در پنج تيمار در يک طرح کاملا تصادفي با پنج تکرار بررسي گرديد. محيط MS که با ۱ ميلي گرم در ليتر BAP و ۰٫۵ ميلي گرم در ليتر IBA تکميل شده بود و نيز محيط MS که با ۲ ميلي گرم در ليتر BAP به همراه ۰٫۵ ميلي گرم در ليتر NAA تکميل شده بود، به عنوان بهترين تيمارهاي باززايي از کالوس هاي موجود معرفي شدند. ريشه زايي نوشاخه ها، در پنج تيمار در يک طرح کاملا تصادفي با چهار تکرار مورد مطالعه قرار گرفت. محيط MS که با ۳٫۵ ميلي گرم در ليتر NAA تکميل شده بود، بعنوان بهترين تيمار ريشه زايي پيشنهاد گرديد. ۴۵ روز پس از انتقال گياهک هاي باززايي شده به خاک (۷۱% سازگاري)، مطالعات سيتوژنتيکي انجام شد. %۳۲٫۵ گياهک هاي انتخابي، آنيوپلوييدي را در سلول هاي مريستمي ريشه نشان دادند.