مقاله بررسي تغييرات الگوي نواري زير واحدهاي گلوتنين با وزن مولكولي بالا با استفاده از ارقام گندمداراي جايگزيني هاي كروموزومي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در ژنتيك نوين از صفحه ۴۵ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: بررسي تغييرات الگوي نواري زير واحدهاي گلوتنين با وزن مولكولي بالا با استفاده از ارقام گندمداراي جايگزيني هاي كروموزومي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله جايگزيني كروموزومي،زيرواحدهاي با وزن مولكولي بالا
مقاله رنگ آميزي كوماسي بلو
مقاله نيترات نقره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امام جمعه عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: سلوكي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بذر گندم شامل پروتئينهاي گيليادين و گلوتنين مي باشد. گلوتنين ها شامل اجزاي با وزن مولكولي بالا است. در اين پژوهش، پروتئين بذر ۲۷ لاين جايگزيني كروموزومي مربوط به ارقام كاپلا و شاين به همراه رقم كاپلاي والد و نيز رقم چيني بهاره به عنوان شاهد استخراج شد. براي تفكيك زيرواحد هاي گلوتنين، از روش SDS-PAGE استفاده شد. بر اساس رنگ آميزي ژل با كوماسي بلو (۱۰ باند چندشكل)، دامنه ضرايب تشابه جاكارد بين لاين ها از ۵۵/۰ تا ۱ با ميانگين ۸۲/۰ برآورد گرديد. كمترين تشابه مربوط به شاين ۴B با كاپلا A3 (يعني ۵۵/۰) بود. همه لاين هاي جايگزيني كاپلا كاملا مشابه با كاپلاي والد بودند، اما ضريب تشابه كاپلا A3 با كاپلاي والدي برابر ۷۳۶/۰ بود. كاپلا A3 با لاين هاي ديگر نيز داراي تشابه كمتري بود. بر اساس دندروگرام حاصل از ضريب تشابه جاكارد و روش UPGMA، لاين هاي مورد مطالعه و شاهد به ۳ دسته تقسيم شدند كه كاپلا A3 و شاين B4 هر كدام در يك دسته مجزا و بقيه در دسته ديگر قرار گرفتند. در رنگ آميزي با نيترات نقره (۸ باند چندشكل)، نيز دامنه ضريب تشابه جاكارد بين ۷/۰ تا ۱ با ميانگين ۷۹/۰ بود. كمترين تشابه مربوط به كاپلا A3 با كاپلا B4 و شاين B7 بود. بر اساس دندروگرام حاصل از اين ضرايب، لاين هاي مورد مطالعه و شاهد به دو دسته تقسيم شدند كه كاپلا A3 در يك دسته مجزا قرار گرفت. دندروگرام رتبه دهي باندها، لاين ها و شاهد را به ۳ دسته تقسيم كرد كه شاين A7، شاين B4 و كاپلا A3 در يك گروه قرار گرفته بودند. به طور كلي در واريته كاپلا، كروموزوم جايگزين شده A3 و در واريته شاين كروموزوم هاي A7 و B4 بيشترين تغييرات را در الگوي باندي داشتند.