مقاله بررسي تغييرات اندازه گردان تن آب شيرين (Brachionus calyciflorus) در تيمارهاي مختلف غذايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در زيست شناسي ايران از صفحه ۵۹۹ تا ۶۰۷ منتشر شده است.
نام: بررسي تغييرات اندازه گردان تن آب شيرين (Brachionus calyciflorus) در تيمارهاي مختلف غذايي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Brachionu calyciflorus
مقاله اندازه،Chlorella vulgaris
مقاله Senedesmous obliquus
مقاله مخمر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روفچايي رودابه
جناب آقای / سرکار خانم: چوبيان فروزان
جناب آقای / سرکار خانم: پژند ذبيح اله
جناب آقای / سرکار خانم: ارشادلنگرودي هادي
جناب آقای / سرکار خانم: حدادي مقدم كوروش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
Brachions calyciflorus از زئوپلانكتونهايي است كه در آب شيرين زندگي مي كند و طيف غذاي آن شامل جلبكها، تک ياخته ها و باكتريها (۲۰۰ -۱ ميكرون) مي باشد. اين گردان تن به راحتي مورد استفاده لارو آبزياني قرار مي گيرد كه تغذيه فعال را شروع کرده اند. در اين مطالعه هدف، بررسي افزايش اندازه روتيفر با استفاده از غذاهاي مختلف در تراكم ثابت بوده است. به همين منظور ۵ تيمار غذايي مختلف به ترتيب شاملvulgaris  Chlorella،Senedesmous obliquus ، C.vulgaris و S.obliquus و مخلوط (مخمر با (C.vulgaris S.obliquus و مخمر با تراكم غذايي (۱۰۶× ۱) سلول در ميلي ليتر به منظور افزايش اندازه روتيفر ها مورد آزمايش قرار گرفت. در اين آزمايشها ابتدا نمونه مورد نظر را از آبهاي استخر تكثير و پرورش ماهيان خاوياري خالص سازي كرده و مدت ۷ ماه در تراكم حدود ۵۰ عدد در يك ميلي ليتر جهت سازگاري با محيط آزمايشگاه نگهداري شد. طي آزمايشهاي مختلف سه تكرار براي هر تيمار در نظر گرفته شد و گردان تنان با تراكم ۱۰ عدد در هر ميلي ليتر به تيمارهاي مورد آزمايش معرفي شدند. تيمارهاي غذادهي با تراکم ثابت (۱۰۶× ۱) سلول در هر ميلي ليتردر طول آزمايش روزانه غذا دهي شدند .حجم نهايي محيط آزمايش۲۰ ميلي ليتر و pH آن ۷٫۶ بود. در طول آزمايش هوا دهي با شدت ملايم در مقابل لامپ فلوروسنت با شدت روشنايي ۱۰۰۰ لوكس و دماي ۲۷ درجه سانتي گراد ثابت نگه داشته شد. طول مدت آزمايش ۱۰ روز در نظر گرفته شد. اندازه لوريكا (پوسته كيتيني گردان تن) توسط نرم افزارBiocom visiol  متصل به دوربين و ميکروسکوپ نيکون (E-600)  اندازه گيري شد از آزمون توکي و بررسيها مشخص گرديد بين طول تخم با نوع غذاي مصرفي در سطح ۵ درصد اختلاف معني دار وجود دارد .(P<0.05 ) نتايج حاصل نشان داد كه بيشترين افزايش طولي لوريکاي گردان تن (۲۱۹٫۲±۵٫۸۴) و طول تخم(۱۱۷٫۹±۲٫۱) ميكرون مربوط به تغذيه روتيفر از گونه جلبكS.obliquus  و کمترين رشد طولي لوريكاي و (۱۸۹٫۶±۱٫۱۷) طول تخم (۱۱۱٫۲±۱٫۱۷) ميكرون مربوط به تغذيه روتيفر از مخمر مي باشد. همچنين در اين بررسي مساحت لوريکا و حجم تخم آن نيز جهت ارتباط نوع غذا با اندازه گردان تن و ارتباط اندازه گردان تن با اندازه تخم بررسي شد.