مقاله بررسي تغييرات اپيدميولوژيك بيماري تب مالت در استان كردستان، سال ۱۳۸۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۶ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۵۳ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسي تغييرات اپيدميولوژيك بيماري تب مالت در استان كردستان، سال ۱۳۸۵
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تب مالت
مقاله اپيدميولوژي
مقاله كردستان
مقاله تيتر رايت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيل نسب نادر
جناب آقای / سرکار خانم: بنفشي اميد
جناب آقای / سرکار خانم: قادري ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: بيدارپور فرزام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از مهمترين بيماريهاي مشترك بين انسان و دام تب مالت مي باشد كه در اغلب نقاط دنيا بخصوص در كشورهاي در حال توسعه از لحاظ بهداشت عمومي و تاثير آن در وضعيت اقتصادي اجتماعي جامعه داراي اهميت زيادي مي باشد. اين مطالعه به بررسي وضعيت اپيدميولوژيك تب مالت در استان كردستان در سال ۱۳۸۵ مي پردازد. روش كار: اين مطالعه به صورت توصيفي – تحليلي انجام شد كه طي آن ۱۰۵۹ مورد بيمار مبتلا به تب مالت در سال ۱۳۸۵ مورد بررسي قرار گرفتند. معيار ورود به مطالعه داشتن تيتر رايت بالاي ۱٫۸۰ بود كه اين داده از آزمايشگاههاي استان جمع آوري شد و با استفاده از نرم افزار SPSSwin13 و تستهاي آماري X2 و t تست تحليل شد. در اين مطالعه ۱۰۵۹ بيمار مبتلا به تب مالت بررسي شد. از اين تعداد ۵۳۸ نفر (۵۰٫۸%) مرد و ۵۲۱ نفر (۴۹٫۲%) زن، ۱۰۶ نفر (۱۰%) شهري و ۹۵۳ نفر(۹۰%) روستايي بودند. ميزان بروز در استان برابر ۷۳٫۵ در يكصد هزار نفر و كمترين ميزان بروز در شهرستان بانه با ميزان ۲۸ در يكصد هزار نفر بود. از نظر شغلي بالاترين فراواني مربوط به زنان خانه دار با ۴۴٫۲% درصد ابتلا بود. بين محل سكونت و جنس از نظر ابتلا به تب مالت رابطه معني داري وجود نداشت. از نظر ميانگين سني بين شهري و روستايي و همچنين مرد و زن تفاوت معني داري مشاهده نشد. نتايج اين تحقيق تفاوتهاي واضحي را بين وضعيت اپيدميولوژيك تب مالت در استان كردستان در سال ۸۵ نسبت به ۸۲ و ۸۳ نشان ميدهد و ميزان بروز در شهر و روستا در حال كاهش است. بنظر ميرسد اقدامات سازمان دامپزشكي مخصوصا در جهت واكسيناسيون دامها و آموزش توسط دانشگاه علوم پزشكي توانسته است تاثير مثبتي را روي كاهش موارد تب مالت داشته باشد.