مقاله بررسي تغييرات بافت شناختي پالپ دندان پس از وارد کردن نيروهاي اکستروزيو و اينتروزيو ارتودنسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز – Journal Of Dentistry از صفحه ۲۷۰ تا ۲۷۹ منتشر شده است.
نام: بررسي تغييرات بافت شناختي پالپ دندان پس از وارد کردن نيروهاي اکستروزيو و اينتروزيو ارتودنسي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بافت شناختي
مقاله پالپ
مقاله اکستروزيو
مقاله اينتروزيو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضان زاده براتعلي
جناب آقای / سرکار خانم: صحافيان عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: محتشم نوشين
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده ناديا
جناب آقای / سرکار خانم: شاكري محمدتقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيان مساله: آگاهي از اثرات نيروهاي ارتودنسي بر پالپ دندان اهميتي ويژه دارد، به ويژه که تغيير در سرعت تنفس پالپ، تشکيل عاج ثانويه، تحليل دروني ريشه و حتي نکروز پالپ همراه با درمان هاي ارتودنسي مشاهده شده است.
هدف: هدف از اين پژوهش، بررسي و مقايسه تغييرات بافت شناختي پالپ دندان انسان پس از گذشت سه روز و سه هفته از وارد کردن نيروهاي اکستروزيو اينتروزيو ارتودنسي بود.
مواد و روش: شمار ۵۲ دندان پره مولر نخست سالم ماگزيلا از ۲۶ بيمار انتخاب شدند، که بنا بر طرح درمان ارتودنسي نياز به کشيدن دندان داشتند. بيماران به روش تصادفي به دو گروه زماني (سه روز و سه هفته) بخش گرديدند. در هر گروه، ۱۰ دندان، تحت نيروي اکستروزيو به ميزان ۷۵ گرم، ۱۰ دندان، تحت نيروي اينتروزيو به ميزان ۲۵ گرم و شش دندان، به عنوان شاهد در نظر گرفته شدند. تغييرات بافت شناختي پالپ با ميکروسکوپ نوري بررسي گرديدند و داده ها با استفاده از آزمون هاي نامعياري واکاوي آماري شدند.
يافته ها: در هر بازه زماني، تشکيل واکوئول و از هم گسيختگي در لايه سلول هاي ادنتوبلاست در هر يک از گروه هاي آزمايش تفاوتي معنادار با گروه شاهد داشت. همچنين، در بازه زماني سه هفته اي، تفاوت گروه اکستروزيو با شاهد از لحاظ فيبروز معنادار بود. در هر يک از گروه هاي تحت نيرو، اختلافي معنادار ميان دو بازه زماني سه روزه و سه هفته اي وجود نداشت، به جز تشکيل بافت فيبروز، که در گروه اکستروزيو سه هفته اي، به گونه اي معنادار بيشتر از گروه سه روزه بود. در هر بازه زماني اختلافي معنادار ميان دو گروه اکستروزيو و اينتروزيو ديده نشد.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج به دست آمده از اين بررسي، چنانچه نيروهاي ارتودنسي در دامنه مطلوب بوده و از سطح تطابق فيزيولوژيک بافت فراتر نرود، از آسيب هاي برگشت ناپذير در پالپ جلوگيري مي گردد.