مقاله بررسي تغييرات برخي پارامترهاي بيوشيميايي وهماتولوژيک درخون موش هاي صحرايي نژاد ويستار به موازات مصرف خوراکي نانوذرات نقره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۸۹ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۲۲ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: بررسي تغييرات برخي پارامترهاي بيوشيميايي وهماتولوژيک درخون موش هاي صحرايي نژاد ويستار به موازات مصرف خوراکي نانوذرات نقره
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرات نانونقره
مقاله موش هاي صحرايي نژاد ويستار
مقاله کلسترول
مقاله قند
مقاله تري گليسريد
مقاله گلبول قرمز
مقاله گلبول سفيد
مقاله هموگلوبين
مقاله هماتوکريت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضويان سيدمحمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: صفرپور الهام
جناب آقای / سرکار خانم: روشنايي كامبيز
جناب آقای / سرکار خانم: يزديان محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حيدريه نسرين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: نانو ذرات نقره به دليل اثرات شگرف ضد ميکروبي و مصرف روزافزون در صنايع مختلف جزء پرکاربردترين ذرات نانو مي باشند. اين امر ضرورت بررسي سلامت استفاده از اين مواد را افزايش داده است. اين مطالعه به منظور بررسي اثرات زمان و دوز مصرف خوراکي اين ذرات بر سطح برخي پارارمترهاي بيوشيميايي و هماتولوژيک بر روي رتهاي نژاد ويستار انجام شد.
مواد و روشها: اين مطالعه بر روي ۳۶ سر موش يک ماهه نژاد ويستار که پس از يک دوره دو هفته اي يکسان سازي در ۶ گروه ۶ تايي (يک گروه شاهد و ۵ گروه آزمون) دسته بندي شده و براي ۶ ماه محلولهاي نانونقره (Nanocid L2000) تهيه شده از شرکت نانو نصب پارس را با غلظت هاي ۹۵PPm  و ۶۵PPm  و ۳۵PPm  و ۲۰ PPm و ۵ PPm از آن تهيه شدند. را به جاي آب آشاميدني مصرف کردند، انجام شد. پس از سه و شش ماه از هر گروه سه حيوان به طور تصادفي انتخاب و پارامترهاي بيوشيميايي و هموگلوبين و هماتوکريت اندازه گيري و در گروههاي مختلف مورد مقايسه قرار گرفت.
يافته ها: تغيير معني داري در سطح کلسترول و قند خون موشها به صورت وابسته به دوز و زمان مصرف مشاهده نشد. ولي تغيير فاحش قند خون در مصرف دوز ۳۵ PPm و کاهش وابسته به دوز آن پس از شش ماه مصرف همه دوزها مشاهده شد. ارزيابي سطح تري گليسيريد خون موشها هم اثر زمان مصرف (P<0.01) پس از سه ماه و پس از شش ماه (P<0.05) و هم تاثير دوز محلول مصرفي به صورت کاهش معني دار (P<0.01) سطح تري گليسيريد خون را نشان داد. در شمارش گلبولهاي سفيد خون کاهش وابسته به دوز در تعداد اين سلولها مشاهده شد (P<0.001) .در مورد دوز ۳۵ PPm باز هم بيانگر اثرات خاص اين غلظت است. شمارش گلبولهاي قرمز خون و اندازه گيري هموگلوبين و هماتوکريت تغيير معني دار و محسوسي را نشان نداد.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد که مصرف خوراکي اين ذرات به خصوص در دوزهاي بالا و در بلند مدت نه تنها مي تواند آسيب بافت کبدي بلکه کاهش تعداد گلبولهاي سفيد و سطح ايمني حيوان را به دنبال داشته باشد.