مقاله بررسي تغييرات بيوشيميايي سمن در زمانهاي مهاجرت توليد مثلي ماهي سفيد Rutilus frisii kutum kamensky 1901 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در زيست شناسي ايران از صفحه ۱۹۰ تا ۱۹۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تغييرات بيوشيميايي سمن در زمانهاي مهاجرت توليد مثلي ماهي سفيد Rutilus frisii kutum kamensky 1901
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهي سفيد
مقاله توليد مثل
مقاله بيوشيميايي
مقاله سمن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تكه شارمين
جناب آقای / سرکار خانم: ايمان پور محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سوداگر محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شعباني علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش خصوصيات بيوشيميايي سمن طي فصل توليد مثلي در ماهي سفيد با سه مرحله نمونه برداري از رودخانه شيرود در استان مازندران بررسي گرديد. نتايج به دست آمده در زمانهاي ابتدايي، مياني و انتهايي فصل توليد مثلي ماهي سفيد به ترتيب: يون سديم ۴٫۶۵±۲۱۲٫۰۳، ۵٫۶۴±۲۲۱٫۴۷، ۱۹٫۲۶±۲۱۶٫۳۳، يون پتاسيم به ترتيب ۷٫۱±۵۰٫۸۲، ۹٫۳۱±۲۰٫۴۳، ۲۰٫۳۶±۲۶٫۳۲، يون كلسيم به ترتيب ۰٫۲۵±۰٫۹۱، ۰٫۳۱±۰٫۵۷،۰٫۳۷ ±۰٫۴۷، يون منيزيم به ترتيب ۰٫۵۲±۱٫۵۱، ۰٫۶۳±۱٫۷۲، ۰٫۲۹±۱٫۴۳، نسبت سديم به پتاسيم ۰٫۷۱±۴٫۲۶، ۴٫۸۱±۱۲٫۶۳، ۱۶٫۰۱±۱۵٫۸۴، سديم به كلسيم ۷۴٫۸۹±۲۴۹٫۷۵، ۳۷۲٫۶۴±۵۷۲٫۱۷، ۲۶۶۱٫۵۶±۱۶۱۷٫۴۲، سديم به منيزيم۴۵٫۷۲  ±۱۵۳٫۵۳، ۴۱٫۳۹±۱۴۱٫۵۷، ۳۰٫۸۱±۱۵۶٫۴۲، پتاسيم به كلسيم ۲۵٫۴±۶۰٫۹۴، ۳۲٫۶۹±۴۸٫۲۳، ۲۱۹٫۰۶±۱۳۴٫۶۴، پتاسيم به منيزيم، ۱۱٫۶۶±۳۶٫۸۷، ۵٫۳۷±۱۲٫۵۳، ۱۲٫۸۷±۱۸٫۱۱، كلسيم به منيزيم ۰٫۳±۰٫۶۸، ۰٫۲۱±۰٫۳۵، ۰٫۲۱±۰٫۳۲ (واحد يونها و نسبتها بر حسب ميلي مول در ليتر)، گلوكز ۳٫۶۴±۴٫۹۴،۱٫۵۵±۳٫۰۲، ۵٫۵۸±۴٫۹۴، پروتئين كل ۳۴۴٫۹۶±۵۷۴٫۲۹، ۴۰۸٫۳۵±۵۹۸٫۵۷، ۴۶۵٫۸۹±۶۸۷٫۱۴ و كلسترول ۱۵٫۳۹±۱۶٫۲۴، ۱۶٫۱۳±۱۷٫۲۷، ۵٫۵۴±۹٫۴۵ (واحد گلوكز، پروتئين كل و كلسترول: ميلي گرم در دسي ليتر) بود. يون پتاسيم و نسبت پتاسيم به منيزيم اختلاف معني دار(P<0.01) ، همچنين يون كلسيم و نسبت كلسيم به منيزيم طي فصل توليد مثلي در ماهي سفيد اختلاف معني داري(P<0.05)  داشت. اما يونهاي سديم، منيزيم، نسبتهاي يوني سديم به پتاسيم، سديم به كلسيم، سديم به منيزيم، پتاسيم به كلسيم، گلوكز، پروتئين كل و كلسترول پلاسماي سمينال طي فصل توليد مثلي در ماهي سفيد اختلاف معني داري  (P>0.05)نداشت.