مقاله بررسي تغييرات بيوشيميايي و پوسيدگي خاکستري در انگور رقم شاهرودي در شرايط بسته بندي با اتمسفر تعديل يافته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نيمه دوم ۱۳۸۸ در علوم باغباني (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۶۸ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: بررسي تغييرات بيوشيميايي و پوسيدگي خاکستري در انگور رقم شاهرودي در شرايط بسته بندي با اتمسفر تعديل يافته
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قند هاي احياگر
مقاله پوسيدگي خاکستري
مقاله انگور رقم شاهرودي
مقاله بسته بندي در اتمسفر تعديل يافته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسيب زاده عزيزه
جناب آقای / سرکار خانم: مستوفي يونس
جناب آقای / سرکار خانم: جوان نيك خواه محمد
جناب آقای / سرکار خانم: امام جمعه زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه حاضر به منظور بررسي روند تغييرات بيوشيميايي بافت هاي انگور رقم شاهرودي در شرايط بسته بندي در اتمسفر تعديل يافته نسبت به شاهد و با استفاده از يک آزمايش فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي با سه تکرار طراحي شد. سه ترکيب گازي شامل (GC2) %10 CO2+%5 O2، (GC3)%10 CO2+%15 O2 و (GC4)%10 CO2+%60 O2 با استفاده از دو نوع پوشش پليمري (پلي پروپيلن و پلي اتيلن) براي نگهداري انگورها در دماي ۱oC و رطوبت نسبي ۸۰-%۹۰ مورد استفاده قرار گرفتند. محتواي قندهاي احياگر، اسيديته قابل تيتراسيون (TTA) و pH هر ۱۵ روز يکبار و پس از ۲۴ ساعت قرار گيري در دماي اتاق اندازه گيري شدند. نتايج بدست آمده از ۴۵ روز انبار داري نشان داد که همزمان با کاهش ميزان قندهاي احياگر شانس بروز آلودگي افزايش مي يابد. از سوي ديگر مشاهده شد که يک افزايش شديد در ميزان قندهاي احياگر پس از ظهور آلودگي ديده مي شود. نتايج بدست آمده نشان مي دهد که افزايش زود هنگام درميزان قندهاي احياگر در نمونه هاي بسته بندي شده با GC4 با کمترين ميزان آلودگي همراه بوده است. همچنين مشخص شد که روند کاهش TTA و افزايش pH براي نمونه هاي فوق ملايم تر است.