مقاله بررسي تغييرات تست هاي کارکرد تيروئيد در مبتلايان به سيروز کبدي ناشي از هپاتيت B و C و ارتباط ميزان اين هورمونها با شدت درگيري کبد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: بررسي تغييرات تست هاي کارکرد تيروئيد در مبتلايان به سيروز کبدي ناشي از هپاتيت B و C و ارتباط ميزان اين هورمونها با شدت درگيري کبد
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تست هاي کارتيروئيد
مقاله سيروزکبد
مقاله هپاتيت بي
مقاله هپاتيت سي
مقاله هورمون هاي تيروئيد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منصورقناعي فريبرز
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوي ساحره
جناب آقای / سرکار خانم: مهرداد سيدمجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: جوكار فرحناز
جناب آقای / سرکار خانم: عطركارروشن زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کبد عضوي است که نقشي عمده در متابوليسم هورمون هاي تيروئيد دارد و در کونژوگاسيون، ترشح و دي يدينه کردن محيطي و سنتزگلوبولين باند شونده به هورمون هاي تيروئيد نقش دارد. بنابراين، اختلال عملکرد کبد مي تواند بر يافته هاي آزمايشگاهي تيروئيد تاثير بگذارد.
هدف: تعيين تغيير ميزان هورمون هاي تيروئيد در بيماران دچار سيروز ناشي از هپاتيت B و C و ارتباط ميزان اين هورمون ها با شدت درگيري کبد.
مواد و روش ها: ۶۴ بيمار دچار سيروز ناشي از هپاتيت B وC مراجعه کننده به بيمارستان رازي رشت در طي سال هاي ۸۷-۸۸ بررسي شدند. روش جمع آوري داده ها استفاده از پرسشنامه بود. ميزان هورمون هاي تيروئيدي در يک آزمايشگاه واحد بررسي شد. معيار تعيين شدت عملکرد کبد سيستم هاي نمره بندي MELD و Child pugh بود. آزمون هاي آماري مورد استفادهmann-whitney U ،Chi Square  و Kruskal wallis test  بودند.
نتايج: از ۶۴ نمونه مورد مطالعه، ۴۲ نفر مرد و ۲۲ نفر زن بودند. ميانگين سني بيماران ۱۲٫۰۵±۵۵٫۰۳ سال بود. از آزمايش هاي تيروئيد، ميزان هورمون هاي FT3, T4, T3 در اکثر بيماران دچار سيروز کاهش يافته بود و ضمنا بين T3 توتال و شدت اختلال عملکرد کبد هم بر اساس معيار (P=0.0001) Child و هم بر اساس ميانگين نمره (P=0.02) MELD ارتباط وجود داشت. بين کاهش T3 و سابقه خونريزي گوارشي، وجود آسيت و آنسفالوپاتي نيز ارتباط آماري معني دار (به ترتيب P=0.011, P= 0.01 وP=0.009 ) وجود داشت يعني هر چه مقدار T3 پايين تر بود، احتمال بروز اين عوارض هم بالاتر بود.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان مي دهد که بيماري کبدي با تغيير ميزان هورمون ها خصوصا کاهش ميزان هورمون هاي تيروئيدي  FT3, T4, T3 همراه است و نيز نشان دهنده آن است که از ميزان T3 مي توان به عنوان شاخص عملکرد کبد در بيماران دچار سيروز ناشي از هپاتيت B وC  استفاده کرد.