مقاله بررسي تغييرات جمعيت شته هاي کلزا و دشمنان طبيعي غالب آنها در اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۸ در گياه پزشكي (مجله علمي كشاورزي) از صفحه ۵۵ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: بررسي تغييرات جمعيت شته هاي کلزا و دشمنان طبيعي غالب آنها در اهواز
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغييرات جمعيت
مقاله شته هاي کلزا
مقاله پارازيتيسم
مقاله دشمنان طبيعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فارسي افروز
جناب آقای / سرکار خانم: كچيلي فرحان
جناب آقای / سرکار خانم: سليمان نژاديان ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه زاده يداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق تغييرات جمعيت شته هاي کلزا و دشمنان طبيعي غالب آنها در طول سال هاي ۸۷-۱۳۸۶ با نمونه برداري تصادفي از ۵۰ بوته به صورت هفته اي دو بار در مزرعه کلزا مورد بررسي قرار گرفت. ۳ گونه شته به اسامي شته خردل، Lipaphis erysimi Kalt.، شته سبز هلو، Sulzer Myzus persicae، و شته مومي کلم، Brevicoryne brassicae L.، شناسايي شدند. شته خردل با فراواني نسبي ۷۹ درصد گونه غالب شناخته شد و شته هاي مومي کلم و سبز هلو به ترتيب با فراواني نسبي ۱۲ و ۹ درصد در رده هاي بعدي قرار گرفتند. شته خردل در نيمه دوم آذر، شته سبز هلو در نيمه اول دي و شته مومي کلم در نيمه دوم بهمن ماه ظاهر شدند. جمعيت شته هاي خردل و سبز هلو در نيمه دوم اسفند ماه و شته مومي کلم در اواخر اسفند ماه به اوج رسيده و در نهايت در اواخر فروردين ماه با گرم شدن هوا ناپديد گرديدند. شکارگرهاي مهم آنها عبارتند از کفشدوزک Coccinella septempunctata L.، مگس سيرفيد Episyrphus balteatus De Geer و بالتوري Chrysoperla carnea Stephens که فراواني نسبي آنها به ترتيب ۶۹، ۲۴ و ۷ درصد بود. اوج جمعيت کفشدوزک ها در نيمه دوم اسفند، مگس ها در اواخر اسفند و بالتوري ها در نيمه دوم فروردين ماه مشاهده شد. همچنين يک گونه پارازيتوئيدDiaeretiella rapae Mclntosh  و دو گونه هيپرپارازيتوئيد Pachyneuron aphidis Bouche و Aphidencyrtus aphidovorus Mayr از شته هاي موميايي شده کلزا شناسايي گرديد. بيشترين درصد پارازيتيسم در نيمه اول فروردين ۳۲ درصد و ميانگين کل درصد پارازيتيسم بر اساس شته هاي موميايي شده حدود ۱۳ درصد مشاهده شد.