مقاله بررسي تغييرات جمعيت پارازيتوييدهاي شته هاي سورگوم جارويي در منطقه ميانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۳۹ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تغييرات جمعيت پارازيتوييدهاي شته هاي سورگوم جارويي در منطقه ميانه
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شته
مقاله پارازيتوييد
مقاله تغييرات جمعيت
مقاله سورگوم جارويي
مقاله ميانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاهرخي خانقاه شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: خدابنده حبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: صيامي كوروش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در منطقه ميانه شته ها مهمترين آفات سورگوم جارويي بوده و كشاورزان بدون توجه به وجود و فعاليت حشرات مفيد، براي حفظ محصول بارها از آفت كش هاي شيميايي استفاده مي كنند. در اين تحقيق با توجه به اهميت شناسايي دشمنان طبيعي بومي در برنامه هاي مديريت تلفيقي آفات، پارازيتوئيد هاي شته هاي سورگوم جارويي جمع آوري و شناسايي شده و تغييرات جمعيت آن ها در مقايسه با شته هاي ميزبان مورد بررسي قرار گرفت. براي اين منظور ضمن بررسي كلني شته ها، شته هاي موميايي حاوي شفيره پارازيتوئيدها جمع آوري شدند. شته هاي زنده و غير پارازيته نيز به مدت ۱۰ روز روي بوته هاي سورگوم جارويي پرورش داده شدند تا درصدي از آن ها نيز كه پارازيته هستند، موميايي و سپس جمع آوري شوند. نتايج نشان داد كه در مزارع سورگوم جارويي منطقه ميانه دو گونه از شته ها شامل شته معمولي گندم و شته برگ ذرت فعاليت دارند. پارازيتوئيدها روي هر دو گونه شته مذكور فعاليت داشته و متعلق به جنس Aphelinus از خانواده Aphelinidae بودند. نتايج نشان داد که جمعيت پارازيتوئيد با افزايش جمعيت شته، افزايش و با كاهش آن، كاهش يافت و همبستگي مثبت معني داري بين آن ها مشاهده گرديد. همبستگي معني دار مثبت جمعيت پارازيتوئيدها با جمعيت ميزبان ناشي از تخصص ميزباني بوده و مي تواند به عنوان يكي از معيارهاي كارايي خوب دشمنان طبيعي به شمار آيد.