مقاله بررسي تغييرات حجم واکوئل در سلول هاي مريستم نوک ريشه برنج (.Oryza sativa L) تحت تاثير تنش شوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۳۵۳ تا ۳۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تغييرات حجم واکوئل در سلول هاي مريستم نوک ريشه برنج (.Oryza sativa L) تحت تاثير تنش شوري
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بافيلومايسين A1
مقاله برنج
مقاله پمپ V- ATPase
مقاله تنش شوري و مريستم نوک ريشه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلي زاده سميه
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي فواد
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتي ايمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين آزمايش تغييرات حجم واکوئل در سلول هاي منطقه مريستمي ريشه، سلول هاي کشت تعليقي و پروتوپلاست هاي سه رقم برنج شامل IR29 (رقم حساس به شوري) و اهلمي طارم و IR651 (ارقام متحمل به شوري) تحت تاثير تيمارهاي مختلف شامل ۰٫۱ مولار نمک کلريد سديم، ۰٫۲ مولار مانيتول، ۲۰ نانومولار بافيلومايسين ۰٫۱ ,A1 مولار کلريد سديم همراه با ۲۰ نانومولار بافيلومايسين A1 و آب مقطر (شاهد) قرار داده شدند. پس از ۳، ۸ و ۲۴ ساعت اعمال تيمارها، نمونه برداري انجام شد و تغييرات حجم واکوئل آنها مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد که در ارقام متحمل به شوري افزايش در حجم واکوئل تنها در تيمار کلريد سديم اتفاق افتاد. تيمار سلول ها با محلول مانيتول با اسمولاريته مشابه با ۰٫۱ مولار کلريد سديم نيز تغييرات مشخصي را در حجم واکوئل ايجاد نکرد. به نظر مي رسد که افزايش حجم واکوئل ناشي از اثرات ويژه نمک مي باشد. بعلاوه بافيلومايسين A1 از افزايش حجم واکوئلي که در اثر تيمار کلريد سديم به وجود آمده بود، به طور کامل جلوگيري کرد که دلالت بر نقش اساسي V- ATPase در ايجاد انرژي براي فعاليت آنتي پورتر Na+/H+ و تسهيم واکوئلي سديم در سلول هاي برنج دارد.