مقاله بررسي تغييرات درازمدت تبخير و تعرق گياه مرجع در چند نمونه اقليمي گرم كشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در پژوهشهاي جغرافياي طبيعي (پژوهش هاي جغرافيايي) از صفحه ۶۳ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: بررسي تغييرات درازمدت تبخير و تعرق گياه مرجع در چند نمونه اقليمي گرم كشور
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغيير اقليم
مقاله مقايسه روند
مقاله تبخير و تعرق گياه مرجع
مقاله آزمون ناپارامتري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سبزي پرور علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: ميرمسعودي سيده شقايق
جناب آقای / سرکار خانم: ناظم السادات سيدمحمدجعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق با استفاده از آمار و اطلاعات هواشناسي ۱۳ ايستگاه سينوپتيك كشور با اقليم هاي گرم در دوره مشترك آماري ۲۰۰۶-۱۹۵۷ انجام شد. به منظور بررسي روند داده هاي تبخير و تعرق گياه مرجع (ET0) با روش پنمن- مانتيث- فائو ۵۶ در مقياس هاي فصلي و سالانه در دوره آماري ۵۰ ساله از دو آزمون ناپارامتري من- كندال و تخمين گر سن استفاده گرديد. همچنين براي دستيابي به نتايج بهتر و اطمينان از وقوع تغييرات معني دار در اقليم منطقه و آشكارسازي چگونگي تغييرات ميانگين هايETo ، دوره مطالعاتي به دو دوره ۵۰ و ۱۶ ساله تفكيك شد و به منظور مقايسه ميانگين هاي دوره ها با هم، از آزمون من- ويتني بهره گرفته شد. نتايج حاصل از بررسي روند ETo با دو آزمون نشان داد كه در دوره ۵۰ ساله، ۵۳ درصد ايستگاه ها در فصل هاي مختلف و يا در مقياس سالانه داراي روند معني دار بوده اند و ۴۷ درصد ايستگاه ها در كل عدم معني داري را نشان داده اند. بيشترين روند معني دار ETo تاييد شده به وسيله هر دو آزمون، در فصل تابستان و كمترين معني داري در فصل زمستان مشاهده شده است. نتايج نشان مي دهد كه در ۶۵ درصد موارد شيب روند معني دار ETo در مناطق مورد بررسي، چه در مقياس فصلي و چه در مقياس سالانه منفي به دست آمد. به منظور بررسي دقيق تر تغييرات موجود در پارامترETo ، مقايسه نتايج ميانگين هاي ETo در دو دوره زماني ۱۶ ساله و درازمدت (۵۰ ساله) نشان داد كه در مقياس فصلي و سالانه در ۶۷ درصد موارد كاهش و در ۳۳ درصد موارد افزايش ميانگين ETo در دوره ۱۶ ساله نسبت به دوره درازمدت به وقوع پيوسته است كه اين با نتايج حاصل از روند درازمدت ETo كه در بيشتر موارد كاهشي است، هم خواني دارد.