مقاله بررسي تغييرات درجه اهميت گونه هاي اسپند و درمنه دشتي در اطراف آبشخوار در مراتع زمستانه چاه نو دامغان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۱۷۷ تا ۱۸۵ منتشر شده است.
نام: بررسي تغييرات درجه اهميت گونه هاي اسپند و درمنه دشتي در اطراف آبشخوار در مراتع زمستانه چاه نو دامغان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبشخوار
مقاله درجه اهميت گونه اي
مقاله اسپند
مقاله درمنه دشتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سپهري عادل
جناب آقای / سرکار خانم: خليفه زاده رستم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آبشخوارها به عنوان يكي از عوامل موثر در توزيع چراي دام هستند. زماني كه ساير عوامل موثر در توزيع چرا از جمله شيب، ارتفاع و خاك محدوديتي ايجاد نكنند، در نهايت فاصله از آبشخوار ميزان بهره برداري از علوفه مرتع را محدود مي كند. در اين پژوهش اثرات شدت چراي دام بر روي پوشش گياهي مناطق بحراني اطراف آبشخوار در مراتع دشتي و خشك چاه نو دامغان مورد بررسي قرار گرفت. به منظور شناسايي مناطق تخريبي در اطراف آبشخوار، درجه اهميت گونه هاي اسپند و درمنه دشتي كه به ترتيب نامرغوب ترين و خوش خوراك ترين گونه هاي موجود در منطقه هستند، در جهت هاي مختلف جغرافيايي با استفاده از آزمون هاي F و دانكن مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت. پيرامون آبشخوار مطالعاتي، ۸ ترانسكت ۱۵۰۰ متري به صورت سيستماتيك و در ۸ جهت جغرافيايي مستقر گرديد. در فواصل ۱۰۰ متري هر ترانسكت ، با استفاده از چهار پلات ۴ مترمربعي، پارامترهاي پوشش تاجي، تراكم و فراواني گونه هاي اسپند و درمنه به منظور محاسبه درجه اهميت آنها اندازه گيري شد. نتايج نشان مي دهد درجه اهميت گونه اسپند در امتداد ترانسكت هاي مطالعاتي اختلاف معني داري ندارد (P>0.05). ولي مورد اخير در خصوص گونه درمنه معني دار است (P<0.05). نتايج آناليز اجتماع گونه هاي درمنه و اسپند بيانگر وجود همبستگي منفي ميان آن دو مي باشد. همچنين محدوده اي به شعاع ۵۰۰ متر در اطراف آبشخوار را مي توان به عنوان محدوده بحراني آن قلمداد كرد. از ديگر نتايج اين پژوهش ايجاد تغييرات قهقرايي شديد در تركيب پوشش گياهي واقع در اطراف آبشخوار است كه در اثر فشار زياد چراي دام در اين قبيل مناطق حاصل مي شود. بنابراين شايسته است با اعمال سيستم هاي مديريتي و نظارتي مناسب گام موثري در جهت حفظ و حمايت از اين قبيل اكوسيستم هاي مرتعي برداشته شود.