مقاله بررسي تغييرات درصد کربوهيدرات هاي محلول در آب در سه گونه Bromus tomentellus؛ Agropyron intermedium و Dactylis glomerata در سه مرحله فنولوژيکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مرتع از صفحه ۱۲۱ تا ۱۲۹ منتشر شده است.
نام: بررسي تغييرات درصد کربوهيدرات هاي محلول در آب در سه گونه Bromus tomentellus؛ Agropyron intermedium و Dactylis glomerata در سه مرحله فنولوژيکي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کربوهيدرات هاي محلول در آب
مقاله مراحل فنولوژيکي
مقاله گندميان
مقاله حوزه آبخيز طالقان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چاره ساز ندا
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري علي اشرف
جناب آقای / سرکار خانم: ارزاني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: آذرنيوند حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تغييرات درصد کربوهيدراتهاي محلول در آب در مراحل مختلف رشد فنولوژيکي، نمونه برداري از سه گونه Bromus tomentellus، Agropyron intermedium و Dactylis glomerata در حوزه آبخيز طالقان به صورت تصادفي انجام شد. از هر گونه گياهي ۳ نمونه با ۵ تکرار (براي هر نمونه ۵ پايه قطع شد) در ۳ مرحله فنولوژيکي (رشد رويشي، گلدهي و رشد کامل) برداشت شد که روش نمونه برداري تصادفي براي هر سه مرحله رويشي يکسان بود. درصد کربوهيدراتهاي محلول نمونه ها پس از انتقال به آزمايشگاه با استفاده از طيف سنج مادون قرمز نزديک (NIR) اندازه گيري شد. تجزيه واريانس داده ها به روش فاکتوريل انجام شد. نتايج نشان داد که اثرات اصلي و اثر متقابل گونه در مراحل فنولوژيکي در سطح احتمال يک درصد معني دار بود. در هر سه گونه با پيشرفت مراحل رشد، درصد کربوهيدرات هاي محلول در آب افزايش يافت. نتايج نشان داد که کيفيت علوفه گونه هاي مختلف از لحاظ درصد کربوهيدرات هاي محلول با يکديگر در سطح ۵ درصد از تفاوت معني داري برخوردار بود و ميانگين کل درصد کربوهيدراتهاي محلول در آب در سه، گونه A. intermedium، D. glomerata  و B. tomentellus به ترتيب ۸/۱۳، ۴/۹ و ۲/۸ درصد بود. روند تغييرات درصد کربوهيدارتهاي محلول در آب با ادامه رشد گياه در گونه هاي A. intermedium و D. glomerata  افزايشي بود ولي در گونه B. tomentellus بيشترين درصد کربوهيدراتهاي محلول در مرحله رويشي مشاهده شد. همچنين بيشترين درصد کربوهيدراتهاي محلول با ۴/۱۷ درصد متعلق به گونه A. intermedium در مرحله رشد کامل گياه بدست آمد که ارزش اين گونه را براي چراي ديررس نشان مي دهد.