مقاله بررسي تغييرات درون ‌گونه ‌اي جربيل بلوچي (Gerbillus nanus Blanford, 1875) در محدوده استان هرمزگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تاكسونومي و بيوسيستماتيك (مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان) از صفحه ۱۱ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تغييرات درون ‌گونه ‌اي جربيل بلوچي (Gerbillus nanus Blanford, 1875) در محدوده استان هرمزگان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جربيل بلوچي
مقاله تغييرات درون گونه اي
مقاله استان هرمزگان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اشرف زاده محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: درويش جمشيد
جناب آقای / سرکار خانم: شاهي طيبه
جناب آقای / سرکار خانم: قديريان طاهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر، به منظور بررسي و مقايسه صفات ظاهري، جمجمه ‌اي و دنداني و نيز مطالعه برخي ويژگي هاي بوم‌ شناختي گونه جربيل بلوچي (Gerbillus nanus) در سه منطقه (منطقه حفاظت شده گنو، شهرستان ميناب و جزيره قشم) واقع در محدوده استان هرمزگان انجام گرفته است. به اين منظور، تعداد ۴۱ نمونه جربيل بلوچي با استفاده از تله ‌هاي زنده گير، از گستره زيستگاه‌ هاي سه منطقه ياد شده جمع آوري گرديد. تمامي نمونه هاي به دست آمده از محدوده مطالعاتي صرفا در ارتفاعات کمتر از ۷۰۰ متر به دام افتادند. نتايج بررسي ها درصد بالاي شب فعال بودن گونه را نشان مي دهد. پس از جمع آوري نمونه ها، تعداد پنج صفت ظاهري و ۱۵ صفت جمجمه اي و دنداني براي تمامي نمونه هاي به دست آمده اندازه گيري و در ادامه نسبت هاي تمامي اندازه ها به طول سر و بدن محاسبه شد. براي بررسي وضعيت نرمال بودن داده ها از آزمون کولمو گروف اسميرنوف استفاده گرديد. براي تمامي اندازه ها و نسبت ها، آمار توصيفي محاسبه شد. نتايج نشان داد که در ۱۲ صفت از ۲۰ صفت بررسي شده، نمونه هاي منطقه حفاظت شده گنو از نمونه هاي دو منطقه ديگر بزرگتر هستند. همچنين در ۱۸ نسبت از ۲۱ نسبت اندازه گيري شده نمونه هاي جزيره قشم بزرگتر از نمونه هاي دو منطقه ديگر بودند. اين در حالي است که نمونه هاي جزيره قشم در تعداد ۱۴ صفت اندازه‌ گيري شده داراي ميانگين هاي کوچکتري از دو منطقه ديگر هستند. به منظور نشان دادن اختلاف هاي معني دار ميان اندازه ها و نسبت هاي به‌دست آمده جمعيت هاي سه منطقه از آناليز One-Way ANOVA استفاده گرديد. در ضمن، براي مقايسه ميانگين‌ هاي گروه ها از آزمون دانکن استفاده شد. نتايج اين تحليل ها نشان داد که تعداد شش صفت از ۲۰ صفت اندازه گيري شده و ۱۴ نسبت از ۲۱ نسبت مورد بررسي در ميان جمعيت هاي سه منطقه داراي اختلاف هاي معني ‌دار هستند. در مجموع، نتايج مطالعه حاضر احتمال وجود تغييرات درون گونه اي را در جمعيت هاي سه منطقه تاييد مي‌ کند.