مقاله بررسي تغييرات رضايت زناشويي و ابعاد آن در طول چرخه زندگي خانواده: تحليل روند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه خانواده پژوهي از صفحه ۵ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تغييرات رضايت زناشويي و ابعاد آن در طول چرخه زندگي خانواده: تحليل روند
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چرخه زندگي
مقاله رضايت زناشويي
مقاله تحليل روند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني محسن
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهري محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري نژاد فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: فدايي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: نيك پرور فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: يزدخواستي حامد
جناب آقای / سرکار خانم: منصوري نادر
جناب آقای / سرکار خانم: ابارشي زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اگرچه رابطه بين رضايت زناشويي و چرخه زندگي خانواده مورد حمايت پژوهشي گسترده قرار گرفته است، بررسي پيشينه اين موضوع اشکالات مهمي را در نوع تحليل آماري و تعريف مفهوم رضايت زناشويي آشکار مي سازد. مطالعه حاضر به بررسي نقايص اصلي اين پژوهش ها پرداخته و نگاهي انتقادي بر ادبيات پژوهش در اين زمينه دارد.
هدف اصلي اين مطالعه بررسي روند تغييرات رضايت زناشويي و ابعاد آن در هفت مرحله چرخه زندگي خانواده است.  به اين منظور ۲۰۹ نفر از افراد متاهل ساکن شهر تهران به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند که به هر دوره از چرخه زندگي ۳۰ نفر اختصاص يافت (به جز مرحله آشيان خالي که شامل ۲۹ نفر بود). فرم مشخصات جمعيت شناختي و پرسشنامه رضايت زناشويي انريچ توسط اين افراد تکميل شد. تحليل روند تغييرات نشان داد که رابطه بين زير مقياس هاي رضايت زناشويي، روابط جنسي، خانواده و دوستان، جهت گيري مذهبي با متغير چرخه زندگي خانواده از گرايش منحني تبعيت مي کند. کاربردهاي باليني و پژوهشي نتايج مورد بحث قرار گرفته است.