مقاله بررسي تغييرات سديم و هموگلوبين به دنبال هيستروسکوپي و ارتباط آن با طول مدت عمل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۸۹ در مجله زنان مامايي و نازايي ايران از صفحه ۱۷ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تغييرات سديم و هموگلوبين به دنبال هيستروسکوپي و ارتباط آن با طول مدت عمل
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سديم
مقاله هموگلوبين
مقاله هيستروسکوپي
مقاله عوارض

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سالاري امير
جناب آقای / سرکار خانم: جواهرفروش زاده فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: پورمهدي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: براتي مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: لطفي طناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه از هيستروسکوپي بطور روز افزون براي ارزيابي و درمان اختلالات رحمي استفاده مي شود. با توجه به اينکه استفاده از تکنولوژي هاي جديد مستلزم بررسي عوارض ناشي از آن ها نيز مي باشد. اين مطالعه با هدف بررسي تغييرات سديم و هموگلوبين ناشي از اختلالات هيپوتونيک بدنبال هيستروسکوپي و ارتباط آنها با مدت زمان عمل مي باشد.
روش كار: اين مطالعه به صورت مقطعي تحليلي، بر روي ۱۰۰ بيمار زن با وضعيت فيزيکي يک ويا دو بر اساس تقسيم بندي انجمن متخصصين بيهوشي آمريکا (American Society Of Anesthesiologist)، ۵۰-۱۷ ساله کانديد هيستروسکوپي در بيمارستان امام خميني اهواز به مدت يکسال (مهرماه ۱۳۸۶ لغايت مهرماه ۱۳۸۷) انجام شد. نمونه گيري به صورت تصادفي بود. پس از ارزيابي هاي اوليه کلينيکي، تستهاي آزمايشگاهي شامل سديم و هموگلوبين انجام و ثبت شد. تمام اعمال جراحي تحت بيهوشي عمومي و با يک روش کلاسيک و يکسان و توسط يک جراح ماهر در هيستروسکوپي انجام و از گليسين %۱٫۵ جهت اتساع رحم استفاده گرديد. سديم بيماران بلافاصله پس از خاتمه جراحي و هموگلوبين ۴-۶ ساعت پس از عمل اندازه گيري شد. طول مدت زمان عمل جراحي و همچنين علايم حياتي بيماران و بروز تهوع و استفراغ در ريکاوري ثبت گرديد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماري  SPSS(نسخه ۱۳) و آزمونهاي آماري  tو کاي دو تجزيه و تحليل گرديد. سطح معني داري ۰۵/۰ در نظر گرفته شد.
يافته ها: بيشترين علت مراجعه بيماران خونريزي غيرطبيعي رحمي و نازايي بود. در هيچ يک از بيماران آلرژي نسبت به ماده متسع کننده گليسين، وجود نداشت. ميانگين سديم قبل از عمل ۲/۷±۴۸/۱۳۷ و بعد از عمل ۲/۶ ±۱۳۷ ميلي اکي والان در ليتر بود. ميانگين هموگلوبين قبل از عمل ۱۱٫۰۰۷±۱٫۲ و بعد از عمل ۱/۱±۹۷/۱۰ گرم در دسي ليتر بود و در هيچ کدام تفاوت معني دار نبود. متوسط زمان عمل جراحي ۵/۵±۴۵ دقيقه بود. بيشترين زمان عمل مربوط به ميوم هاي رحمي بود (۴/۳±۵/۶۰). هيچ ارتباطي بين طول مدت عمل با تغيير در ميزان سديم و هموگلوبين مشاهده نشد. هيچ گونه تهوع و استفراغ در مدت ريکاوري مشاهده نشد.
نتيجه گيري: استفاده از هيستروسکوپي مشکلي از نظر کاهش سديم و هموگلوبين با توجه به متوسط زمان عمل (حدود ۴۵ دقيقه) ايجاد نمي کند و به عنوان يک روش سا لم و موثر براي تشخيص و درمان در بيماري هاي شايع رحمي به خصوص خونريزي هاي رحمي و بيماري هاي خوش خيم رحمي علامت دار در نظر باشد.