مقاله بررسي تغييرات سطح سرمي کورتيزول و فشار خون در فشار رواني امتحان در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي مرند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام از صفحه ۴۸ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تغييرات سطح سرمي کورتيزول و فشار خون در فشار رواني امتحان در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي مرند
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فشار رواني
مقاله امتحان
مقاله فشار خون
مقاله هورمون كورتيزول
مقاله استرس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فضلي داوود
جناب آقای / سرکار خانم: داورپناه يوسف
جناب آقای / سرکار خانم: اميني بهنام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: فشار رواني (استرس) مي تواند سبب تغييرات مولفه هاي فيزيولوژيک و بيوشيميایي در افراد سالم گردد. اين تحقيق به منظور بررسي اثر فشار رواني امتحان(استرس) که از مهم ترين فشارزا حساب مي آيد بر تغييرات زيستي مزبور انجام گرفت.
مواد و روش ها: مطالعه شوندگان ۵۰ نفر غير سيگاري و بدون سابقه بيماري خاص و مصرف داروهاي استروئيدي از ميان دانشجويان داوطلب به صورت تصادفي انتخاب گرديده و ميزان فشار خون، هورمون هاي كورتيزول سرم و كورتيزول آزاد ادرار به روش پرتو ايمني سنجي (RIA) يک ماه پيش از امتحانات (گروه شاهد)،  نيم ساعت پيش و بلافاصله پس از امتحان (گروه مورد آزمايش) اندازه گيري و ثبت گرديد و در پايان داده هاي حاصله با نرم افزار ۵/SPSS-11 مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند.
يافته هاي پژوهشي: ميانگين و سيستولي، فشار خون دياستولي در گروه شاهد به ترتيب برابر ۲۵/۹ ±۷۰/۱۱۰(ميليمتر جيوه) و ۹۷/۸±۷۳ (ميليمتر جيوه) و در گروه مورد نيم ساعت پيش از امتحان برابر ۲۹/۱۱±۲۰/۱۲۰ (ميليمتر جيوه) و ۷۶/۸±۶/۷۷ (ميليمتر جيوه) و بلافاصله پس از امتحان برابر ۹۷/۹±۸/۱۰۸ (ميليمتر جيوه) و ۳۹/۶±۲/۷۳ (ميليمتر جيوه) بود و تحليل آماري نشان داد كه اين تفاوت بين گروه ها معني دار مي باشد(۰۵/p<0).
همچنين مقدار كورتيزول سرم و كورتيزول آزاد ادرار به ترتيب در گروه شاهد ۸۶/۴۸±۸۳/۱۵۱ (ميكروگرم در ليتر) و ۰۱/۴۷±۰۳/۱۳۳ (ميكروگرم در ليتر)، نيم ساعت پيش از امتحان ۴۶/۶۲±۱۳/۲۰۱ (ميکروگرم در ليتر) و ۹۹/۴۴±۱۰/۱۷۵ (ميكروگرم در ليتر) و بلافاصله پس از امتحان ۲۵/۴۹±۴۸/۱۴۱ (ميكروگرم در ليتر) و ۰۸/۴۶±۹۸/۱۶۵ (ميكروگرم در ليتر) بود که از نظر آماري اين تفاوت بين گروه ها معني دار مي باشد(p<000).
بحث و نتيجه گيري: امتحان در دانشجويان به حدي موجب فشار رواني مي شد كه سبب تغييرات فيزيولوژيک و بيوشيميایي از جمله افزايش فشار خون، غلظت سرمي كورتيزول، و كورتيزول آزاد ادرار مي گردد.