مقاله بررسي تغييرات سيگنال هاي مغزي ناشي از تابش ميدان مغناطيسي کم شدت با فرکانس پايين بر ناحيه کوچکي از مغز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در كومش از صفحه ۱۶۷ تا ۱۷۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تغييرات سيگنال هاي مغزي ناشي از تابش ميدان مغناطيسي کم شدت با فرکانس پايين بر ناحيه کوچکي از مغز
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميدان مغناطيسي
مقاله ناحيه پيشاني
مقاله ELF ،EEG

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شفيعي دارابي سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: فيروزآبادي سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: رسول زاده طباطبايي سيدكاظم
جناب آقای / سرکار خانم: قبايي مژده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: در تحقيقات قبلي، اثرات شدت ها و فرکانس هاي مختلف ميدان هاي مغناطيسي کم شدت با فرکانس بسيار پايين (Extremely low frequency magnetic field, ELF-MF) روي سيگنال هاي مغزي بررسي شده است. در اغلب اين تحقيقات، ميدان مغناطيسي به صورت يک نواخت کل سر را در برگرفته و نشان داده شده که تغييرات شدت و فرکانس ميدان، منجر به مشاهده تغييرات غير قاعده مند در سيگنال هاي مغزي مي شود. مطالعه حاضر با هدف بررسي اثر تابش موضعي ELF-MF با شدت هاي مختلف بر سيگنال هاي مغزي صورت پذيرفت.
مواد و روش ها: ميدان هاي مغناطيسي با فرکانس ۱۰ هرتز و شدت هاي ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۶۰، ۲۰۰، ۲۴۰، ۲۸۰، ۳۲۰ و ۳۶۰ ميکروتسلا، به ناحيه F3 از سر سه داوطلب مرد در سيستم ۲۰-۱۰ اعمال شد. در انتها توان نسبي در پنج نقطه از سر در باندهاي فرکانسي متداول بررسي شد.
يافته ها: نتايج حاصله نشان دهنده افزايش در باند آلفا در ناحيه تحت تابش F3 و نقطه O1 در شدت هاي ۱۰۰ و ۳۶۰ ميکروتسلا و بدون تغيير ماندن باندهاي مجاور خصوصا باند تتا مي باشد. شايان ذکر است که اثرات ذکر شده در حالت چشم بسته مشاهده نشد.
نتيجه گيري: اثرات قاعده مند ناشي از افزايش شدت ميدان مغناطيسي موضعي مشاهده نشده و اثرپذيري سيگنال هاي مغزي از ميدان مغناطيسي در شدت هاي ۱۰۰ و ۳۶۰ ميکروتسلا بيش تر مي باشد. الگوي تغييرات باند الفا در نواحي F4،Cz ،O2 و O1 مشابه ناحيه تحت تابش F3 بوده و پديده تشديد در اثر تابش ميدان مغناطيسي با فرکانس ۱۰ هرتز مشاهده نگشت.