مقاله بررسي تغييرات ضريب انتشار و چروكيدگي خرما (رقم برحي در مرحله خلال) در طي خشك كردن با استفاده از خشك كن قفسه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مهندسي بيوسيستم ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۸۹ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: بررسي تغييرات ضريب انتشار و چروكيدگي خرما (رقم برحي در مرحله خلال) در طي خشك كردن با استفاده از خشك كن قفسه اي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشک کن قفسه اي
مقاله خرما
مقاله خشک کردن
مقاله ضریب انتشار
مقاله چروکیدگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چراغي دهدزي سيما
جناب آقای / سرکار خانم: همدمي ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خرما يكي از محصولات مهم كشاورزي در ايران مي باشد. با توجه به ضايعات بالاي خرما لازم است جهت افزايش زمان ماندگاري و حفظ كيفيت آن از روش هاي مناسب نگهداري مانند خشك كردن استفاده شود. كيفيت محصول خشك شده به وسيله معيارهايي مانند چروكيدگي ارزيابي مي گردد. در اين تحقيق، رقم برحي خرما در مرحله خلال به صورت بدون پوسته و با پوسته در دماهاي ۶۰، ۷۰ و ۸۰ درجه سلسيوس در خشك كن قفسه اي با سرعت هواي ۱٫۵ متر بر ثانيه خشك شد. بررسي تغييرات درصد چروكيدگي خرما، طي خشك  شدن در دماهاي مختلف هوا نشان داد كه اثر دماي هواي خشك كن و داشتن يا نداشتن پوسته بر چروكيدگي محصول معني دار نيست. با استفاده از داده هاي آزمايشگاهي، مقدار ضريب انتشار موثر رطوبت دروني خرماي بدون پوسته و با پوسته براي دماهاي مختلف در محدوده ۲٫۲۱×۱۰ تا ۱٫۱۹×۱۰ مترمربع بر ثانيه برآورد شد. نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه اثر دماي هوا و داشتن يا نداشتن پوسته بر ضرايب انتشار موثر رطوبت در سطح احتمال يك درصد معني دار است. تغييرات ضريب انتشار رطوبت به عنوان تابعي از دماي هواي خشك كردن با رابطه آرنيوس توصيف گرديد و مقدار انرژي اكتيواسيون محاسبه شد.