مقاله بررسي تغييرات عملکرد و اجزاي عملکرد دانه ارقام کلزا در شرايط آبياري مطلوب و محدود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش هاي به زراعي(تنش هاي محيطي در علوم گياهي) از صفحه ۱۳ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسي تغييرات عملکرد و اجزاي عملکرد دانه ارقام کلزا در شرايط آبياري مطلوب و محدود
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلزا
مقاله عملکرد دانه
مقاله عملکرد بيولوژيک
مقاله شاخص برداشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قوشچي فرشاد
جناب آقای / سرکار خانم: شيراني راد اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: نورمحمدي قربان
جناب آقای / سرکار خانم: هادي حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي بررسي حساسيت و تحمل ارقام کلزا در شرايط آبياري محدود آزمايشي در سال زراعي ۱۳۸۴ در مزرعه موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال بذر کرج و به صورت كرت هاي خرد شده در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي در چهار تكرار اجرا شد. آبياري به عنوان عامل اصلي در دو سطح (آبياري مطلوب بر اساس ۸۰ ميلي متر تبخير از سطح تشتک تبخير كلاس A و آبياري محدود قطع آبياري از مرحله ساقه دهي به بعد) به عنوان عامل اصلي و ۲۰ رقم کلزا به عنوان عامل فرعي در نظر گرفته شدند. نتايج نشان دادند که آبياري تاثير معني داري بر وزن هزار دانه، تعداد خورجين در گياه، تعداد دانه در خورجين، عملکرد دانه، عملکرد بيولوژيک، شاخص برداشت، درصد روغن دانه و عملکرد روغن داشت. عملکرد دانه، عملکرد بيولوژيک، شاخص برداشت و عملکرد روغن در شرايط آبياري محدود نسبت به آبياري معمول به ترتيب ۴۲، ۱۶، ۲۳ و ۵۰ درصد کاهش يافت. ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعي در بوته، تعداد خورجين در ساقه اصلي و تعداد خورجين در شاخه ها همبستگي مثبت و معني داري با عملکرد دانه و عملکرد بيولوژيک داشتند.