مقاله بررسي تغييرات فاصله QTc در بيماران با آسيب مغزي متوسط و شديد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۱۶ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: بررسي تغييرات فاصله QTc در بيماران با آسيب مغزي متوسط و شديد
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسيب مغزي
مقاله فاصله QTc
مقاله جدول نماي گلاسکو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مومني علي
جناب آقای / سرکار خانم: ابريشم كار سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي فرد سلمان
جناب آقای / سرکار خانم: ايري عبدالرزاق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: از علل مهم مرگ و مير بخصوص در جوامع شهري و صنعتي آسيب هاي تروماتيک مغزي است. از جمله اختلالات الکتروکارديوگرافي (ECG) در آسيب هاي تروماتيک مغز تاکي آريتمي ها، برادي آريتمي ها، افزايش فاصله QTc (interval) و تغييرات قطعه ST مي باشد. در بيماران با تروماي مغزي از جمله خونريزي ساب ارکنوييد (SAH) طولاني شدنQTc interval  گزارش شده است. اين مطالعه با هدف بررسي فراواني و شدت افزايش  QTc interval در بيماران با آسيب مغزي متوسط و شديد انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي – تحليلي ۲۰۰ بيمار مبتلا به تروماي متوسط و شديد مغزي بستري شده در بيمارستان هاي الزهرا(س) و کاشاني اصفهان در سال هاي ۸۵-۱۳۸۳، به صورت در دسترس انتخاب شدند. فاصله 
QTc بر اساس فرمول Bazett و سطح هوشياري بيماران بر اساس (Glasgow Coma Scale) GCS از پرونده بيماران استخراج و ثبت گرديد. داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري t و کاي دو تجزيه و تحليل گرديد.
يافته ها: شايع ترين آسيب ايجاد شده در دو جنس خونريزي داخل مغزي (ICH) بود. بين سن بيماران با فاصله QTc با سطح هوشياري بر اساس سيستم GCS رابطه اي وجود نداشت. بيشترين موارد مرگ مربوط به خونريزي ساب ارکنوييد (SAH) بود (۳۳%)، ولي ارتباطي بين نوع ضايعه و مرگ وجود نداشت. فاصله QTc در بيماران فوت شده نسبت به بيماران زنده (P>0.01) و در زنان نسبت به مردان طولاني تر بود (P<0.05). بين شدت کاهش سطح هوشياري (بر اساس GCS) و افزايش فاصله QTc بيماران رابطه مستقيم وجود داشت (P<0.001).
نتيجه گيري: بر اساس نتايج شاخص فاصله QTc مي تواند در تعيين پيش آگهي بيماران مفيد مي باشد و لذا تشخيص زود هنگام اختلالات الکتروکارديوگرافي و آريتمي هاي قلبي و درمان اين اختلالات در کاهش مرگ و مير بيماران موثر خواهد بود.