مقاله بررسي تغييرات فصلي اسانس گياه اکليل کوهي (.Rosmarinus officinalis L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در گياهان دارويي از صفحه ۸۴ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تغييرات فصلي اسانس گياه اکليل کوهي (.Rosmarinus officinalis L)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکليل کوهي
مقاله اسانس
مقاله فصل
مقاله آلفا – پينن
مقاله ليمونن
مقاله کامفور
مقاله ۱
مقاله -۸ سينئول
مقاله بورنيل استات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كيارستمي خديجه
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: طالب پور زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: ناظم بكايي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: خانوي مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي آخوندي عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: گياه اکليل کوهي  يکي از گياهان واجد اسانس خانواده نعناعيان است. اين گياه بومي منطقه مديترانه و خاور نزديک بوده و در حال حاضر تقريبا در همه کشورها به عنوان گياه دارويي و زينتي کشت مي شود. اين گياه از زمان هاي قديم به عنوان ادويه و دارو استفاده مي شد.
هدف: با توجه به اينکه عوامل محيطي و ژنتيکي بر نوع و ميزان اسانس اين گياه اثر مي گذارند، هدف اين پژوهش بررسي تغييرات فصلي اسانس گياه اکليل کوهي مي باشد.
روش بررسي: نمونه هاي گياهي پس از جمع آوري از منطقه اوين تهران، خشک شده و به روش تقطير با آب توسط طرح کلونجر به مدت ۹۰ دقيقه اسانس گيري شدند. اسانس حاصل از هر گياه توسط دستگاه GC و GC-MS آناليز شد.
نتايج: نتايج حاصل نشان داد در مجموع ۵۲ ترکيب در اسانس اکليل کوهي وجود دارد که ۳۱ ترکيب بين فصول مختلف مشترک هستند. اجزاي اصلي اسانس را آلفا – پينن، ليمونن، کامفون، کامفور، ۱، -۸ سينئول و بورنيل استات تشکيل مي دادند. بيشترين ميزان بورنيل استات در فصل بهار (۵٫۴۹) و بيشترين ميزان ۱، سينئول در فصل تابستان مشاهده شد (۱۴٫۱۵). بيشترين ميزان آلفا – پينن و ليمونن درماه بهمن به ترتيب به ميزان ۲۸٫۲۸ و ۱۷٫۲۹ درصد مشاهده شد. به طور کلي ترکيب هاي عمده اسانس اين گياه در فصول مختلف سال در ماه هاي ارديبهشت، مرداد، آبان و بهمن به ترتيب براي آلفا – پينن (۱۸٫۵، ۲۴٫۷، ۲۰ و ۲۸٫۳ درصد)، ترکيب ليمونن (۱۱، ۶٫۱، ۸٫۶ و ۱۷٫۳ درصد)، ترکيب کامفون (۷٫۵، ۸٫۳، ۷٫۳ و ۸٫۱ درصد) و کامفور (۷٫۴، ۱۳٫۴، ۸٫۳ و ۴٫۷ درصد) محاسبه شدند.
نتيجه گيري: به جز برخي ترکيب ها از جمله آلفا – پينن، ليمونن، بورنيل استات و ۱، -۸ سينئول، ساير ترکيب هاي سازنده اسانس تحت تاثير تغييرات فصلي قرار نگرفتند. بعضي از آن ها به مواد ديگر تبديل شدند و لذا غلظت آن ها در فصل تابستان کاهش و در فصل زمستان افزايش يافت.