مقاله بررسي تغييرات فصلي کورتيزول، گلوکز و يون ها در ماهيان ماده ازون برون (Acipenser stellatus) پرورشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در شيلات از صفحه ۳۷ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تغييرات فصلي کورتيزول، گلوکز و يون ها در ماهيان ماده ازون برون (Acipenser stellatus) پرورشي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ازون برون پرورشي
مقاله کورتيزول
مقاله گلوکز
مقاله فصل
مقاله يون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يونس زاده فشالمي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: بهمني محمود
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي رضوان اله
جناب آقای / سرکار خانم: پوردهقاني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: فيض بخش حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ماهي ازون برون (Acipenser stellatus) يكي از گونه هاي مهم تجاري تاسماهيان درياي خزر محسوب مي شود. جهت بررسي ارتباط برخي شاخص هاي خوني، يوني و هورموني، ۲۴ قطعه مولد ماده ازون برون پرورشي ۸ ساله (۱۶ قطعه ماده و ۸ قطعه نر) با ميانگين وزني و طولي به ترتيب ۵٫۱۶±۰٫۵۲ کيلوگرم و ۱۱۱٫۵۹±۲٫۶۳ سانتي متر در ماده ها و ميانگين وزني و طولي به ترتيب ۳٫۳۱±۰٫۳۲ کيلوگرم و ۱۰۱٫۸۸±۳٫۸۸ سانتي متر در نرها به مدت يکسال از بهار ۱۳۸۴ تا زمستان ۱۳۸۴ مورد مطالعه قرار گرفتند. پس از خون گيري از ساقه دمي مقادير کورتيزول، گلوکز و يون ها (سديم، پتاسيم، منيزيوم، کلر و کلسيم) بصورت فصلي بررسي شد. نتايج نشان داد کورتيزول در هر دو جنس در فصل تابستان در بالاترين ميزان بوده و اختلاف معني داري نشان داد. در حالي که در بررسي جنس ها تفاوتي مشاهده نشد. در ارتباط با شاخص هاي يوني، منيزيوم، کلسيم، سديم و پتاسيم تفاوت معني داري در جنس ها مشاهده شد. يون پتاسيم در زمستان در ماده ها اختلاف معني داري داشت، در ارتباط با شاخص هاي ديگر نمي توان با قطعيت يک فصل را در نظر گرفت. ميزان گلوکز در جنس ها اختلاف معني داري نشان نداد. حداکثر گلوکز در بهار در نرها مشاهده شد. در ميزان کلسيم در نرها طي فصول مختلف اختلافي مشاهده شد، در صورتي که در ماده ها در تابستان و پاييز بالاتر بوده و تفاوت معني دار مشاهده شد. سديم در بهار و کلر در زمستان به ترتيب در ماده ها و نرها در بالاترين مقدار بودند. بر اساس نتايج حاصل در بين فاکتورهاي بررسي شده، مي توان کورتيزول را بعنوان مهمترين شاخص کارآمد در ارتباط يا وضعيت فيزيولوژيک گونه پرورشي در فصول مختلف مدنظر قرار داد.