مقاله بررسي تغييرات كاربري اراضي محدوده شهر اصفهان با استفاده از تكنيك آشكارسازي برداري تغييرات طي سال هاي ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۱۵۳ تا ۱۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تغييرات كاربري اراضي محدوده شهر اصفهان با استفاده از تكنيك آشكارسازي برداري تغييرات طي سال هاي ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۷
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آشكارسازي برداري تغييرات
مقاله كاربري و پوشش اراضي
مقاله سنجش از دور
مقاله لندست
مقاله اصفهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سفيانيان عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پايش تغييرات كاربري و پوشش اراضي نقش اساسي در برنامه ريزي و مديريت محيط زيست دارد. داده هاي ماهواره اي كارايي بالايي در آشكارسازي و تجزيه و تحليل تغييرات زيست محيطي دارند. روش هاي متعددي براي آشكارسازي تغييرات يك منطقه با استفاده از تصاوير ماهواره اي وجود دارد كه هر كدام داراي مزايا و محدوديت هايي هستند. آشكارسازي برداري تغييرات (Change Vector Analysis) يكي از اين روش ها است. اين روش برپايه آشكارسازي تغييرات راديومتريك بين دو سري زماني داده ماهواره اي استوار است. مشخص شدن محدوده تغييرات در كنار ماهيت تغييرات از مزاياي بسيار مهم اين روش نسبت به ساير روش ها است. هدف اصلي از اين مقاله توصيف روش آشكارسازي برداري تغييرات (CVA) و به كارگيري آن براي آشكارسازي تغييرات پوشش اراضي در محدوده فعلي شهر اصفهان طي يك دوره ۱۱ ساله است. بدين منظور دو سري داده از سنجنده TM ماهواره لندست به تاريخ ۱۵ خرداد ۱۳۶۶ و تاريخ ۱۳ خرداد ۱۳۷۷ انتخاب گرديدند. داده هاي ماهواره اي از لحاظ نوع سنجنده و زمان برداشت به گونه اي انتخاب شدند كه نيازي به تصحيح راديومتريك نباشد. پس از زمين مرجع كردن تصاوير و انتقال محدوده مطالعه روي آنها با استفاده از روشCVA  تغييرات منطقه از لحاظ بزرگي و جهت بررسي گرديد. نقشه تغييرات به دست آمده داراي ضريب كاپاي ۶۳٫۱۹ و صحت كلي ۷۴٫۴ است. نتايج نشان مي دهد طي اين دوره ۳۳۶۰ هكتار از اراضي محدوده شهر اصفهان تغيير كاربري داشته است. از اين ميان در ۱۳۴۰ هكتار از اراضي كه عمدتاً جزء اراضي كشاورزي بوده اند، توسعه فعاليت هاي شهرسازي را داشته ايم. ۱۵۸۵ هكتار به سطح اراضي كشاورزي اضافه و ۴۳۰ هكتار از اراضي كشاورزي اوليه كاسته شده است. نتايج اين مطالعه نشان داد كه CVA يك روش مناسب براي آشكارسازي و توصيف تغييرات راديومتريك سري زماني داده هاي چند طيفي است.