مقاله بررسي تغييرات كمي و کيفي آب زيرزميني دشت همدان – بهار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در گياه و زيست بوم از صفحه ۱۰۹ تا ۱۲۷ منتشر شده است.
نام: بررسي تغييرات كمي و کيفي آب زيرزميني دشت همدان – بهار
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دشت همدان – بهار
مقاله دياگرام پي پر
مقاله دياگرام ويلکوکس
مقاله کيفيت آب زيرزميني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي عادل
جناب آقای / سرکار خانم: زارع ابيانه حميد
جناب آقای / سرکار خانم: شهسوار اميرمنصور
جناب آقای / سرکار خانم: يعقوبي كيكله بهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي وضعيت آبخوان، تغييرات کمي و کيفي مد نظر قرار گرفت. تغييرات کمي با قرائت سطح آب هر چاه در ماه هاي مختلف سال و پليگون بندي آن ها در يک دوره ۱۵ ساله (۱۳۸۵-۱۳۷۰) تعيين گرديد. نتايج نشان داد سطح آب زيرزميني دشت داراي حدود ۱۱ متر افت است. چاه ها از نظر کيفي بر اساس دياگرام ويلکوکس در دو گروه کيفي (گروه اول EC≤۷۵۰ ¥mohs/cm و گروه دوم EC>750¥mohs/cm) دسته بندي شدند. نتايج کيفي آب نشان داد با توجه به همجواري آبخوان با مناطق مسكوني و صنعتي كيفيت در راستاي جريان از جنوب شرق حوضه به شمال شرق به كلاس C3S1 کاهش يافته است لذا استفاده اين آب ها از نظر مصارف کشاورزي فاقد مشکل مي باشد. از ديدگاه آبشناسي (پي پر)، دو تيپ بي کربنات کلسيم و سديم با دو منشا متفاوت براي آب هاي دشت قابل تميز است. تاثيرپذيري کيفي آب زيرزميني از زمان و مکان نمونه برداري ها با اعمال طرح آماري بلوك كامل تصادفي چند مشاهده اي بر ۲ تيمار (چاه هاي گروه ۱ و ۲) و ۳۰ تكرار (محل چاه ها) در قالب ۳ بلوک زماني پي گيري شد. نتايج نشان داد كيفيت آب از نظر مكاني در سطح ۱ درصد داراي اختلاف معني دار ولي از نظر زماني در سطح ۱ درصد معني دار نبود. بررسي پارامتر هاي کيفي علي رغم عدم معني داري زماني، نشان از کاهش کيفيت آب در طول زمان به خاطر كاهش حجم ذخاير آبخوان داشت. همچنين مقايسه‎ ميانگين داده ها با آزمون دانکن انجام شد و حاکي از اين است که تمامي صفات مورد مطالعه در چاه هاي گروه ۱ از ميانگين کم‎تري برخوردار بوده است.