مقاله بررسي تغييرات كيفيت شيميايي فاضلاب خام و پساب شهري در اثر عبور از ستون هاي خاك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۴۵ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تغييرات كيفيت شيميايي فاضلاب خام و پساب شهري در اثر عبور از ستون هاي خاك
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فاضلاب خام
مقاله فاضلاب تصفيه شده
مقاله کيفيت شيميايي زه آب
مقاله ستون خاک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسين پور اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: حق نيا غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده امين
جناب آقای / سرکار خانم: فتوت امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
افزايش جمعيت، محدوديت منابع آب و همچنين حجم عظيم فاضلاب هاي توليد شده در شهرها و لزوم دفع مناسب آن ها، ضرورت بهره گيري از فاضلاب را افزايش داده است. دفع فاضلاب در خاك يكي از با صرفه ترين روش هاي دفع فاضلاب است، به طوري که با عبور فاضلاب از خاک، کيفيت شيميايي آن بهبود مي يابد. به همين منظور، آزمايشي در ستون هاي پلي اتيلني به ارتفاع ۱۵۰ و قطر ۱۱ سانتي متر در ۷ دوره ۱۵ روزه در قالب طرح آماري کاملا تصادفي در گلخانه تحقيقاتي دانشگاه فردوسي مشهد انجام شد. فاضلاب خام و فاضلاب تصفيه شده تصفيه خانه پرکندآباد در ستون هاي پر شده از خاك لوم شني، در شرايط غرقاب متناوب به كار برده شدند. در پايان آزمايش، پارامترهايي مانند اسيديته، شوري، نسبت جذب سديم، نيتروژن – نيتراتي، فسفر – فسفاتي، کربن آلي کل و دو فلز سنگين نيکل و کادميم در نمونه هاي زه آب جمع آوري شده از ستون هاي خاک اندازه گيري شدند نتايج به دست آمده بيانگر آن است که ميانگين مقدار تمام پارامترهاي فوق (به جز اسيديته) در زه آب هاي خروجي، همواره کمتر از ميانگين مقدار آن در فاضلاب هاي ورودي به ستون هاي خاك است اما با استمرار كاربرد فاضلاب ها در طول زمان بر مقدار آن ها افزوده شده است. در بررسي تاثير نوع فاضلاب بر مقدار پارامترهاي ذکر شده در زه آب هاي خروجي نيز مشخص گرديد كه ميانگين مقدار اسيديته زه آب ها در نتيجه عبور فاضلاب خام (۶۵/۷) به طور معني داري كمتر از فاضلاب تصفيه شده (۷۱/۷) است در حالي که براي ميانگين مقدار نيتروژن – نيتراتي، فسفر – فسفاتي و نيكل، عكس اين تاثير مشاهده شد. به طوري که ميانگين مقدار آن ها در زه آب ستون هايي که از فاضلاب خام استفاده شده بود به ترتيب برابر ۹۶/۲۱، ۰۵۵/۰ و ۰۱۵/۰ ميلي گرم بر ليتر و در زه آب ستون هايي که از فاضلاب تصفيه شده استفاده شده بود به ترتيب برابر ۴۸/۲۰، ۰۲۴/۰ و ۰۱۲/۰ ميلي گرم بر ليتر به دست آمد. تاثير نوع فاضلاب بر ساير پارامترها معني دار نگرديد. به طور کلي با توجه به مقدار نسبت جذب سديم، نيتروژن – نيتراتي و كربن آلي كل در زه آب ها و همچنين مقدار دو فلز سنگين نيکل و کادميم در فاضلاب هاي مورد استفاده به ويژه فاضلاب خام و خطراتي كه انتقال آن ها به دنبال دارد، تخليه دراز مدت فاضلاب در خاک بايد با مديريت صحيحي صورت گيرد.