مقاله بررسي تغييرات مشخصه هاي کمي و کيفي توده هاي جنگلي بعد از يک دوره جنگلداري (مطالعه موردي: سري جنبه سرا – گيلان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله جنگل ايران از صفحه ۳۰۱ تا ۳۱۱ منتشر شده است.
نام: بررسي تغييرات مشخصه هاي کمي و کيفي توده هاي جنگلي بعد از يک دوره جنگلداري (مطالعه موردي: سري جنبه سرا – گيلان)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشخصه هاي کمي توده
مقاله مشخصه هاي کيفي توده
مقاله طرح جنگلداري
مقاله جنبه سرا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زادناورودي ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: سيدي نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: سيف الهيان حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تغييرات برخي مشخصه هاي مهم کمي و کيفي توده هاي جنگلي در سري يک جنبه سرا که به روش دانه زاد ناهمسال اداره مي شود، اطلاعات جمع آوري شده در سطح سري در سال هاي ۱۳۷۴ و ۱۳۸۴ تجزيه و تحليل و مقايسه شد. آماربرداري در هر دو سال به روش سيستماتيک تصادفي و با ابعاد شبکه ۲۰۰×۱۵۰ متر و سطح قطعات نمونه ۱۰ آري انجام شد. در داخل هر قطعه نمونه نوع گونه، قطر در ارتفاع برابر سينه، ارتفاع دو درخت شاهد و وضعيت کيفي درختان، مشخص و فراواني زادآوري نيز در قطعه نمونه اي به شعاع يک آر و به مرکز قطعه نمونه ۱۰ آري شمارش شد. بر اساس نتايج بين ميانگين تعداد زادآوري و تعداد درختان در هکتار، قطر سطح مقطع متوسط و ارتفاع لوري در سال هاي ۱۳۷۴ و ۱۳۸۴ اختلاف معني داري وجود دارد. حجم موجودي سرپا در سال ۱۳۸۴ به اندازه ۵٫۹۵ سيلو در هکتار نسبت به سال ۱۳۷۴، کاهش يافت. اين کاهش حجم در سطح ۰٫۰۵ معني دار نيست. بر اساس نتايج، قطر سطح مقطع متوسط در سال ۱۳۷۴ از ۴۲٫۱۸ سانتي متر به ۳۹٫۷ سانتي متر و ميانگين ارتفاع لوري به اندازه ۲٫۴۲ متر در سال ۱۳۸۴ کاهش يافت. بين قطر سطح مقطع متوسط و همچنين ميانگين ارتفاع لوري مربوط به سال هاي ۱۳۷۴ و ۱۳۸۴ اختلاف معني داري در سطح ۰٫۰۵ مشاهده مي شود. فراواني زادآوري در هکتار در مورد همه گونه ها شامل راش، نمدار، ممرز، پلت، توسکا، ون و …، در طول ۱۰ سال اجراي طرح افزايش پيدا کرد. درصد درختان با درجه کيفي ۱، برخلاف انتظار در سال ۱۳۸۴ نسبت به سال ۱۳۷۴ کاهش يافت. در حالي که درصد درختان با درجات کيفي ۲، ۳ و ۴ در سال ۱۳۸۴ افزايش پيدا کرد که اين تغييرات در سطح ۰٫۰۵ معني دار است. نتايج همچنين نشان مي دهند وضعيت جنگل در سال هاي ۷۴ و ۸۴ از حالت مطلوب فاصله زيادي دارد و در پايان اجراي طرح ده ساله نيز در برخي موارد مانند موجودي حجمي سرپا و وضعيت کيفي درختان، نه تنها بهبود مشاهده نمي شود، بلکه کاهش کمي و کيفي نيز محسوس است.