مقاله بررسي تغييرات موقتي حسي لب پايين به دنبال استئوتومي ساژيتال اسپليت دوطرفه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد از صفحه ۳۰۹ تا ۳۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تغييرات موقتي حسي لب پايين به دنبال استئوتومي ساژيتال اسپليت دوطرفه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فک پايين
مقاله استئوتومي
مقاله حسي – عصبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شبان برات اله
جناب آقای / سرکار خانم: كاظميان مژگان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: جهت تصحيح ناهنجاري هاي فکي از جراحي هاي ارتوگناتيک استفاده مي شود. يکي از تکنيک هاي رايج در فک پايين استئوتومي ساژيتال اسپليت دوطرفه مي باشد. هدف از اين مطالعه بررسي اختلالات حسي لب پايين تا ۶ ماه بعد از جراحي ياد شده و تاثير اين تغييرات حسي بر زندگي روزمره افراد و ميزان رضايت مندي آنها از نتيجه عمل جراحي بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه ۲۲ بيمار (۴۴ سمت) با ميانگين سني ۲۱٫۴ سال مورد استئوتومي ساژيتال قرار گرفتند. جهت معاينه عيني قبل از عمل جراحي و نيز ۳ و ۶ ماه بعد از عمل، تست تمايز دو نقطه اي انجام گرفت. جهت معاينه ذهني بيماران پرسشنامه هايي را در پيگيري هاي ۳ و ۶ ماهه تکميل کردند. داده ها به وسيله توزيع فراواني و آزمون هاي Mc Nemar، آزمون Wilcoxon،t-test ، Paired Samples t-test آناليز شدند.
يافته ها: در پيگيري سه ماه بعد از عمل جراحي
%۶۳٫۶ از موارد و در پيگيري شش ماه بعد از عمل، %۴۳٫۱ از موارد، داراي تغييرات حسي بودند. آزمون Wilcoxon تفاوت معني داري را در تغيير وسعت بي حسي بين پيگيري سه ماهه و شش ماهه نشان داد (۰٫۰۰۷=P) که نشانگر بهبودي نواحي داراي تغيير حسي بود. ميانگين تست تمايز دو نقطه اي قبل از عمل، سه و شش ماه بعد از عمل به ترتيب ۳٫۸۱، ۶٫۹ و ۵٫۲ ميلي متر بود. در پيگيري شش ماهه، تفاوت ميانگين بين سمت راست و چپ ۱٫۰۴mm و از لحاظ آماري معني دار بود (۰٫۰۲۷=P). عليرغم وجود تغييرات حسي در لب، تمامي بيماران از نتيجه عمل خود رضايت داشتند.
نتيجه گيري: با گذشت زمان از عمل جراحي (از ۳ ماه تا ۶ ماه) درصد موارد داراي نقايص حسي کاهش يافت که علت آن بهبود خودبخودي عصب مي باشد. نتايج نشان داد اختلالات حسي و مشکلات ايجاد شده به علت آنها، عامل تعيين کننده مهمي در رضايت مندي بيمار نيست.