مقاله بررسي تغييرات ميزان فنل كل ارقام زيتون در تعامل بين قارچ عامل پژمردگي ورتيسيليومي Verticillium dahliae و نماتد ريشه گرهي Meloidogyne javanica که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در دانش گياهپزشكي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۰۱ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: بررسي تغييرات ميزان فنل كل ارقام زيتون در تعامل بين قارچ عامل پژمردگي ورتيسيليومي Verticillium dahliae و نماتد ريشه گرهي Meloidogyne javanica
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميزان فنل کل
مقاله نماتد ريشه گرهي
مقاله پژمردگي ورتيسيليومي زيتون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي زاده آيت اله
جناب آقای / سرکار خانم: خيري احمد
جناب آقای / سرکار خانم: زاد سيدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: اعتباريان حسن رضا
جناب آقای / سرکار خانم: بنداني عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نياستي فهيمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نهال هاي يكساله زيتون رقم زرد، روغني، كرونيكي و مانزانيلا در بستري از خاك لومي شني استريل به ميزان ۲۰۰۰ گرم كشت شدند. آزمايش بر اساس طرح كاملا تصادفي در ۳۲ تيمار و پنج تكرار طراحي گرديد: شاهد، نماتد به تنهايي، قارچ به تنهايي و قارچ + نماتد. ميزان مايه تلقيح نماتد با سه جمعيت (۲۰۰۰، ۳۰۰۰ و ۴۰۰۰) لارو سن دوم و در مورد قارچ ۱۰ عدد ميكرواسكلروت در هر گرم خاك بستر براي هر گلدان تعيين گرديد. ميزان تركيبات فنلي در مراحل ۱، ۱۰، ۲۰ و۳۰ روز پس از مايه زني مورد بررسي قرار گرفت. ده روز پس از مايه زني در رقم كرونيكي ميزان تركيبات فنلي ريشه در تيمار قارچ+ نماتد جمعيت ۴۰۰۰ تفاوت معني داري را با شاهد نشان داد(p£۰٫۰۵) . در ۲۰ و ۳۰ روز پس از مايه زني ميزان تركيبات فنلي در تيمار قارچ + نماتد جمعيت ۴۰۰۰ با شاهد در رقم روغني، زرد و مانزانيلا در سطح ۵% تفاوت معني دار و نسبت به شاهد بيشتر بود. در اين آزمايش ميزان تركيبات فنلي در تيمارهاي قارچ + نماتد نسبت به تيمارهاي قارچ به تنهايي و نماتد به تنهايي در ميزبان ها بيشتر بود  .(p£۰٫۰۵)ميزان تركيبات فنلي در ريشه از بيشترين تا كمترين به ترتيب در ارقام كرونيكي، روغني، زرد و مانزانيلا مشاهده گرديد.