مقاله بررسي تغييرات نقطه انجماد و ذخاير گليکوژن در نمونه هاي زمستان گذران و آزمايشگاهي کرم برگخوار چغندر Spodoptera exigua (Lep.: Noctuidae) جهت تعيين استراتژي سرماسختي آفت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۹ در آفات و بيماريهاي گياهي از صفحه ۱۹۹ تا ۲۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تغييرات نقطه انجماد و ذخاير گليکوژن در نمونه هاي زمستان گذران و آزمايشگاهي کرم برگخوار چغندر Spodoptera exigua (Lep.: Noctuidae) جهت تعيين استراتژي سرماسختي آفت
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کرم برگخوار چغندر
مقاله Spodoptera exigua
مقاله نقطه انجماد
مقاله ترکيبات ضد يخ با وزن مولکولي پايين
مقاله گليکوژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عطاپور مريم
جناب آقای / سرکار خانم: محرمي پور سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کرم برگخوار چغندر، Spodoptera exigua حشره اي با دامنه ميزباني وسيع بوده که از بسياري از گياهان زراعي و علف هاي هرز تغذيه مي کند. به منظور درک چگونگي بقا کرم برگخوار چغندر طي دماهاي پايين زمستان، تغييرات نقطه انجماد در نمونه هاي جمع آوري شده از مزرعه طي ماه هاي مختلف و نمونه هاي پرورش يافته آزمايشگاهي بررسي گرديد. حشرات زمستان گذران جمع آوري شده از مزرعه در طول پاييز و زمستان به صورت لاروهاي کامل تيره رنگ داخل برگ هاي خشکيده فرو افتاده و يا سطح خاک بودند. نقطه انجماد اين لاروها به طور معني داري (P<0.01) از ۱۲- درجه سلسيوس در آبان به ۶- درجه در اسفند افزايش يافت و اين لاروها توانستند در دماهاي پايين تر از اين نقطه نيز زنده بمانند. اين در حالي بود که لاروهاي آزمايشگاهي نتوانستند در دماهاي پايين تر از نقطه انجماد خود زنده بمانند. نقطه انجماد مراحل مختلف سني در نمونه هاي پرورش يافته در آزمايشگاه نيز به طور معني داري (P<0.001) تغيير نمود و کمترين ميزان خود را در تخم ها دارا بود (۲۸- درجه سلسيوس). ترهالوز، گلوکز، گليسرول و سوربيتول به عنوان مهم ترين ترکيبات ضد يخ با وزن مولکولي پايين شناسايي شدند. ميزان گليکوژن به طور معني داري (P<0.01) در لاروهاي زمستان گذران بهمن و اسفند نسبت به لاروهاي جمع آوري شده در آبان و آذر ماه کمتر بود (بيش از ۷۰ درصد). اين ميزان همچنين طي مراحل مختلف سني برگخوار چغندر پرورش يافته در آزمايشگاه نيز تغيير نمود و بالاترين ميزان را در شفيره ها دارا بود. به اين ترتيب به نظر مي رسد که لاروهاي زمستان گذران کرم برگخوار چغندر متحمل به يخ زدگي بوده و گليکوژن يکي از ذخاير مهم بدن بوده که حشره را در پشت سر گذاردن ماه هاي سرد زمستان ياري مي رساند.