مقاله بررسي تغييرات هيستامين و بار باکتريايي در ماهي هامور معمولي Epinephelus coioides نگهداري شده در يخ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در شيلات (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۲۸۷ تا ۲۹۹ منتشر شده است.
نام: بررسي تغييرات هيستامين و بار باکتريايي در ماهي هامور معمولي Epinephelus coioides نگهداري شده در يخ
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هيستامين
مقاله کنترل کيفيت
مقاله بار باکتريايي
مقاله يخ
مقاله هامور معمولي Epinephelus coioides

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بيتا سراج
جناب آقای / سرکار خانم: نجف زاده ورزي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: كوچنين پريتا
جناب آقای / سرکار خانم: فضل آرا علي
جناب آقای / سرکار خانم: محمديان تكاور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه تغييرات هيستامين و بار باکتريايي (باکتري هاي سرمادوست و مزوفيل) در ماهي هامور معمولي نگهداري شده در يخ مورد ارزيابي قرار گرفت. هيستامين در اولين روز نگهداري (روز صفر) در نمونه ها يافت نشد و از روز سوم نگهداري با ميانگين غلظت ۰٫۱۵ ميکروگرم/گرم قابل رديابي بود و سپس در طي دوره نگهداري ابتدا روند افزايشي داشت اما از روز پانزدهم کاهش قابل ملاحظه اي در غلظت آن مشاهده گرديد که اين کاهش تا پايان دوره نگهداري ادامه داشت. بار باکتريايي در زمان هاي مختلف نگهداري روند افزايشي را نشان دادند و بين اولين روز و آخرين روز نگهداري اختلاف معني داري در مقادير آنها مشاهده گرديد. باکتري هاي سرمادوست تغييرات يکنواخت تري نسبت به باکتري هاي مزوفيل نشان دادند و با گذشت زمان باکتري هاي غالب در يخ را تشکيل دادند. باکتري هاي مزوفيل در طي دوره نگهداري نوسانات کاهشي و افزايشي داشتند به طوري که در روز پانزدهم يک کاهش در تعداد آنها مشاهده شد، اما از روز هجدهم مجددا روند افزايشي در پيش گرفتند. بر اساس نتايج حاصله، هيستامين بيشترين ارتباط را با باکتري هاي مزوفيل نشان داد و معادله رگرسيوني بصورت HIS=18.85 meso-41.16 تعيين گرديد. بر طبق نتايج حاصل از بار باکتريايي و هيستامين و با توجه به حد استاندارد تعيين شده آنها در ماهيان (بار باکتريايي۱۰۶-۱۰۷ cfu/g ، هيستامين ۱۰ mg/۱۰۰ g)، مي توان گفت که ماهيان هامور معمولي نگهداري شده در يخ در روز هجدهم در مرحله فساد مي باشند.