مقاله بررسي تغييرات وزني سه نوع سمان گلاس آينومر مورد استفاده در بندينگ ارتودنسي بعد از قرارگيري در آب مقطر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي از صفحه ۱۴۲ تا ۱۴۷ منتشر شده است.
نام: بررسي تغييرات وزني سه نوع سمان گلاس آينومر مورد استفاده در بندينگ ارتودنسي بعد از قرارگيري در آب مقطر
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغييرات وزني
مقاله سمان گلاس آينومر
مقاله بند ارتودنسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وحيددستجردي الهه
جناب آقای / سرکار خانم: صدر سعيده
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي امير
جناب آقای / سرکار خانم: خرازي فرد محمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: جهت سمان كردن بندهاي ارتودنسي از سمان هاي مختلفي استفاده مي شود. در مورد اين سمان ها حساسيت حين مراحل سخت شدن، همچنين، حلاليت و تجزيه سمان بعد از مرحله سخت شدن مطرح مي باشد. هر يك از اين موارد خود باعث از دست دادن اتصال بين بند و دندان شده، افزايش احتمال پوسيدگي و دكلسيفيكاسيون را منجر مي گردد. هدف از اين مطالعه بررسي ميزان تغييرات وزني سمان هاي گلاس آينومر مختلف مورد استفاده در ارتودنسي بود.
مواد و روشها: اين مطالعه تجربي بر روي ۳ نوع سمان گلاس آينومر در آزمايشگاه مواد دنداني دانشكده دندانپزشكي شهيد بهشتي انجام گرفت. نمونه ها بر اساس شاخص شماره ADA8 دسته بندي شده، داده هاي به دست آمده به وسيله بالانس الكترونيكي آناليز شدند. در نهايت، نتيجه تغييرات وزني پس از غوطه وري در آب براي ۶ هفته با استفاده از آزمون Repeated Mature ANOVA توسط برنامه آماري SPSS تجزيه تحليل گرديد.
يافته ها: ميزان تفاوت وزن در زمان هاي مختلف بين سمان هاي گلاس آينومر اختلاف معناداري را نشان داد
(P<0.001)، به گونه اي كه اين ميزان در گلاس آينومر آريادنت بيشترين تفاوت را داشت.
نتيجه گيري: نتايج تحقيق حاضر نشان داد كه ميزان تغييرات وزني در سمان گلاس آينومر آريادنت به طور معناداري بيشتر از دو سمان ديگر بود.