مقاله بررسي تغييرات وزن خشک مراحل روزت، نهايي و عملکرد دانه ارقام کلزاي پاييزه در سطوح مختلف تنش نيتروژن پايه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش هاي به زراعي(تنش هاي محيطي در علوم گياهي) از صفحه ۷۹ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: بررسي تغييرات وزن خشک مراحل روزت، نهايي و عملکرد دانه ارقام کلزاي پاييزه در سطوح مختلف تنش نيتروژن پايه
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش
مقاله نيتروژن پايه
مقاله مرحله روزت
مقاله وزن خشک نهايي
مقاله کلزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيراني راد اميرحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي بررسي اثر تنش کمبود نيتروژن پايه بر وزن خشک در مرحله روزت و وزن خشک نهايي ارقام کلزا، آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب بلوک هاي کامل تصادفي با ۴ تکرار در سال ۱۳۸۲ اجرا شد. تيمارهاي آزمايشي شامل: نيتروژن پايه (N) در سه سطح ۰، ۵۰ و ۱۰۰ کيلو گرم در هکتار نيتروژن خالص به فرم اوره و رقم (V) در ۶ سطح شامل Okapi ,SLM046،Talaye ،Regent x cobra ،licord  و Orient در نظر گرفته شد. نتايج تجزيه واريانس آزمايش نشان داد، اثر نيتروژن پايه بر وزن خشک گياه کلزا در مرحله روزت معني دار نشد ولي بر وزن خشک نهايي گياه در سطح يک درصد معني دار شد. بيشترين ميزان وزن خشک ارقام کلزا در مرحله روزت و نهايي به ترتيب با ۳۴۲ و ۱۵۵۱ گرم بر متر مربع با مصرف ۱۰۰ کيلوگرم در هکتار نيتروژن خالص حاصل شد. اثر رقم بر وزن خشک کلزا در مرحله روزت و ولي وزن خشک نهايي بوته در سطح يک درصد معني دار شد. در اين شرايط بيشترين ميزان وزن خشک کلزا در مرحله روزت با ۳۹۶ گرم در متر مربع و خشک نهايي با ۱۵۲۱ گرم در متر مربع متعلق به رقم Orient بود. اثر متقابل مقادير مختلف مصرف نيتروژن پايه و رقم بر وزن خشک ارقام کلزا در مرحله روزت و وزن خشک نهايي در سطح يک درصد معني دار شد .در اين شرايط مصرف ۱۰۰ کيلوگرم نيتروژن پايه در رقم زرفام با ۵۸۶ گرم در متر مربع و همين ميزان مصرف در رقم Licord با ۱۷۶۱ گرم در متر بيشترين ميزان وزن خشک ارقام کلزا در مرحله روزت و وزن خشک نهايي بوته را به خود اختصاص دادند.