مقاله بررسي تغييرات و همگرايي رشد بهره وري توليد پنبه، در استان هاي کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تحقيقات اقتصاد كشاورزي از صفحه ۹۱ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: بررسي تغييرات و همگرايي رشد بهره وري توليد پنبه، در استان هاي کشور
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پنبه
مقاله بهره وري
مقاله همگرايي
مقاله تحليل پوششي داده ها
مقاله کشاورزي
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرباسي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صبوحي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پنبه، يکي از گياهان صنعتي مهم کشور است و بخش زيادي از روغن و الياف مورد نياز را تامين مي كند.در اين مطالعه، ابتدا روند تغييرات بهره وري کل نهاده ها براي ۱۲ استان که سهمي عمده در توليد پنبه دارند، در دوره ي زماني ۱۳۷۸ تا۱۳۸۶  محاسبه شده و به اجزاي آن تفکيک و نقش هر جز در تغييرات بهره وري مورد ارزيابي قرار گرفته است. براي اين منظور، کودهاي شيميايي، بذر، نيروي کار، زمين و سموم دفع آفات به عنوان نهاده و ميزان کل توليد پنبه وش به عنوان ستاده در نظر گرفته شده است. سپس آزمون همگرايي روي شاخص بهره وري بدست آمده، انجام گرفت. نتايج نشان مي دهد که در دوره مورد مطالعه، رشد بهره وري براي کل کشور منفي و در حدود ۰۰۸/۰ درصد بوده است و نوسان هاي رشد بهره وري بيش تر به تغييرات فناوري مربوط مي شود، بنابراين با سرمايه گذاري و انتقال فناوري به بخش کشاورزي، مي توان بهره وري را بهبود بخشيد. در رابطه با همگرايي رشد بهره وري، هر چند در کل دورهي مورد مطالعه، همگرايي رشد بهره وري تاييد نشده، ولي از سال زراعي۸۲ -۱۳۸۱ به بعد، همگرايي وجود داشته است.