مقاله بررسي تغييرات پارامترهاي ريوي جانبازان شيميايي در وضعيت هاي مختلف بدني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در طب جانباز از صفحه ۱۹ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تغييرات پارامترهاي ريوي جانبازان شيميايي در وضعيت هاي مختلف بدني
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پارامترهاي تنفسي
مقاله عملکرد ريوي
مقاله وضعيت ‌هاي مختلف بدني
مقاله جانبازان شيميايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفي لو علي
جناب آقای / سرکار خانم: دانشمندي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني نيا فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: اكبر مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: خسروجردي سميه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: بسياري از افراد مانند جانبازان شيميايي دراثر قرارگيري در معرض گازهاي شيميايي ممکن ‌است اختلالاتي در دستگاه تنفسي داشته ‌باشند که فعاليت ورزشي و حتي روزمره آنها را دچار اختلال مي ‌کند. پژوهش حاضر با هدف بررسي تغييرات برخي از پارامترهاي تنفسي جانبازان شيميايي در وضعيت هاي مختلف بدني (ايستادن، نشستن روي صندلي، طاقباز و درازکشيدن به پهلو) انجام ‌شد.
مواد و روش ها: ۱۰ جانباز شيميايي (سن ۴۲٫۷±۵ سال، قد ۱۷۴٫۸±۵٫۴سانتي متر و وزن ۸۰٫۸±۶ کيلوگرم) در اين پژوهش شرکت ‌کردند. پارامترهاي تنفسي شامل ظرفيت حياتي با فشار (FVC)، حجم بازدمي با فشار در يک ثانيه (FEV1)، حجم جاري (TV)، اوج جريان بازدمي (PEF)، تهويه دقيقه اي (VE)، تواتر تنفسي (FB) و نسبت FEV1 به FVC در وضعيت هاي مختلف بدني به وسيله دستگاه اسپيرومتري مورد اندازه گيري قرار گرفت. به‌ منظور بررسي تفاوت ميانگين هر يک از متغيرها بين وضعيت هاي مختلف، از آزمون آماري تحليل واريانس با اندازه گيري هاي مکرر استفاده ‌شد.
يافته ها: نتايج نشان ‌داد که حجم هاي ريوي در وضعيت ايستادن نسبت به بقيه وضعيت ها تمايل به بالاتر بودن دارند هر چند اين تفاوت از نظر آماري معني دار نبود (p³۰٫۰۵).
نتيجه گيري: تغييرات اندک مشاهده ‌شده در پارامترهاي تنفسي مصدومان شيميايي در وضعيت هاي مختلف بدني، مي تواند از لحاظ باليني مهم باشد و پيشنهاد مي کند که بهترين وضعيت براي انجام فعاليت هاي بدني و ورزشي در حالت ايستاده است و حتي المقدور از قرار گرفتن در ديگر وضعيت هايي که ممکن است عملکرد ريوي آنها را کاهش دهد اجتناب ‌کنند.