مقاله بررسي تغييرات پرولين، پايداري غشاي سيتوپلاسمي، عملکرد و طول ريشه چه در چهار رقم گندم پاييزه در شرايط تنش خشکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در گياه و زيست بوم از صفحه ۵۹ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: بررسي تغييرات پرولين، پايداري غشاي سيتوپلاسمي، عملکرد و طول ريشه چه در چهار رقم گندم پاييزه در شرايط تنش خشکي
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله تنش خشکي
مقاله پرولين
مقاله عملکرد
مقاله پايداري غشا سيتوپلاسمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معاوني پيام
جناب آقای / سرکار خانم: پازكي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين آزمايش براي ارزيابي تاثير تنش خشکي بر ميزان تجمع پرولين و پايداري غشا سيتوپلاسمي بر چهار واريته گندم: شيراز، چمران، پيشتاز و نيک نژاد در شرايط مزرعه و آزمايشگاه، در دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر قدس به صورت طرح کرت هاي خرد شده در پايه بلوک هاي کامل تصادفي با ۴ تکرار انجام شد. در اين تحقيق صفات فيزيولوژيکي پرولين، پايداري غشاي سيتوپلاسمي بر اساس دو سطح آبياري نرمال و ظرفيت زراعي (FC) 30% اندازه گيري شدند، همچنين طول ريشه چه در پتانسيل هاي مختلف اسمزي تعيين شد. نتايج نشان داد که بين پتانسيل هاي اسمزي از لحاظ طول ريشه چه در ارقام مختلف اختلاف معني داري وجود دارد و رقم پيشتاز با ميانگين ۴۷٫۷۶ ميلي متر طول ريشه نسبت به ساير ارقام داراي اختلاف معني داري بود. نتايج آزمايش هاي مزرعه اي نشان داد که اثر تنش خشکي بر پرولين آزاد برگ، پايداري غشا سيتوپلاسمي برگ و عملکرد دانه معني دار است، همچنين مقايسه ميانگين اثر تنش بر عملکرد دانه نشان داد که تيمارهاي بدون تنش در سال اول و دوم به ترتيب با ميانگين ۴۳۷۴٫۸ و ۴۶٫۲۸٫۴ کيلوگرم دانه در هکتار نسبت به تيمار تنش رطوبتي عملکرد بيش تري داشتند. مقايسه ميانگين عملکرد دانه نشان داد که رقم نيک نژاد و چمران در سال اول به ترتيب با ميانگين ۴۰۸۰٫۱ و ۳۷۷۵٫۸ و در سال دوم به ترتيب با ۴۰۹۸٫۳ و ۳۷۸۴٫۸ کيلوگرم در هکتار نسبت به ساير ارقام عملکرد بيش تري داشتند.