مقاله بررسي تغييرات کمي و کيفي اسيدهاي چرب بذر نسترن کوهي (.Rosa canina L) در جنوب غرب ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نيمه دوم ۱۳۸۸ در علوم باغباني (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۱۱ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: بررسي تغييرات کمي و کيفي اسيدهاي چرب بذر نسترن کوهي (.Rosa canina L) در جنوب غرب ايران
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نسترن کوهي
مقاله اسيدچرب
مقاله بذر
مقاله جنوب غرب ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي ابواسحاقي كرامت اله
جناب آقای / سرکار خانم: اميدبيگي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين آزمايش به منظور بررسي تاثير اقليم جنوب غرب ايران بر کميت و کيفيت اسيدهاي چرب بذر نسترن کوهي در ۵ منطقه شامل سميرم (استان اصفهان)، کيار وگردبيشه (استان چهارمحال و بختياري)، ياسوج و ميمند (استان کهگيلويه و بويراحمد) انجام شد. استخراج روغن با دستگله سوکسله و تجزيه اسيدهاي چرب با دستگاه کروماتوگرافي گازي (GC) صورت پذيرفت. بيشترين و کمترين درصد روغن به ترتيب از ميمند (%۱۱٫۰۵) و کيار (%۸٫۱۵) بدست آمد. پنج اسيد چرب عمده شناسايي شده در روغن بذور نسترن کوهي به ترتيب شامل لينولئيک، اولئيک، لينولنيک، پالمتيک و استئاريک بودند. نتايج نشان دادند که تفاوت در ميزان اسيدهاي چرب در مناطق تحت مطالعه معني دار بود (p<0.01). بيشترين ميزان اسيد لينولئيک، اولئيک و لينولنيک به ترتيب از مناطق گردبيشه (%۵۲٫۰۹)، سميرم (۴۷/۴۰%) و کيار (۴۷/۱۷%) بدست آمد. کمترين ميزان اسيد لينولئيک، اولئيک و لينولنيک به ترتيب از مناطق سميرم (۲۴/۳۷%)، گردبيشه (۶۹/۲۲%) و ميمند (۸۵/۱۲%) بدست آمد. بيشترين ميزان اسيد پالمتيک و استئاريک به ترتيب از مناطق ميمند (۹۱/۴%) و کيار (۸۸/۳%)، و کمترين مقدار اسيد پالمتيک و استئاريک از سميرم (به ترتيب ۰۴/۴% و ۱۷/۲%) حاصل شد. بيشترين و کمترين ميزان اسيدهاي چرب غيراشباع به ترتيب از سميرم (۶۵/۹۲%) و ياسوج (۰۷/۹۰%) به دست آمد. اختلافات بين ميزان ترکيبات اسيدهاي چرب بذر نسترن کوهي در مناطق مورد مطالعه ناشي از تفاوت در فاکتورهاي اقليمي مناطق مورد مطالعه بود.