مقاله بررسي تغييرات کمي پراکسيداز در کشت درون شيشه Eucalyptus microtheca که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش و سازندگي از صفحه ۱۳ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسي تغييرات کمي پراکسيداز در کشت درون شيشه Eucalyptus microtheca
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنزيم
مقاله فعاليت كمي
مقاله هورمون تنظيم کننده رشد
مقاله Eucalyptus microtheca

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عصاره محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: اميدي منصور
جناب آقای / سرکار خانم: شبان نژادممقاني مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: متيني زاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: قمري زارع عباس
جناب آقای / سرکار خانم: شهرزاد شكوفه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
Eucalyptus microtheca F. Muell گونه اي بومي استراليا است كه در مناطق گرمسيري جنوب ايران نتايج اميدواركننده اي از نظر سازگاري داشته است. ريزنمونه هاي سرشاخه هاي سبز نهال يك ساله E. microtheca در محيط MS (با نيمي از مقادير NH4NO3 وKNO3 ) که با تيمار ۱ ميلي گرم در ليتر Kin و ۱ ميلي گرم در ليتر NAA همراه با مقادير متفاوتي از TDZ تکميل شده بود کشت گرديدند. تمايززدايي به صورت باززايي مستقيم، باززايي غيرمستقيم و جنين زايي سوماتيکي انجام گرفت. همه گياهچه ها به منظور افزايش طول شاخه و ريشه به تيمار حاوي ۰٫۵ ميلي گرم در ليتر NAa و ۰٫۵ ميلي گرم در ليتر Kin منتقل شدند. فعاليت پراكسيداز در گياهچه هاي حاصل از تيپ هاي متفاوت باززايي بررسي شد تا رابطه ميان هورمون هاي تنظيم كننده رشد و تغييرات اين آنزيم در گياهچه ها مشخص شود. فعاليت پراكسيداز در باززايي مستقيم تغييرات كم ولي معني داري داشت. با افزايش TDZ در باززايي غيرمستقيم فعاليت اين آنزيم به شدت افزايش يافت. در جنين زايي سوماتيكي با وجود افزايش TDZ فعاليت پراكسيداز فوق العاده كاهش يافته بود. نتايج حاصل از تجزيه هاي آماري بيانگر وجود اختلاف معني دار براي فعاليت پراکسيداز در انواع باززايي بود.