مقاله بررسي تغييرپذيري برخي خصوصيات خاك تحت تاثير تاج پوشش و تراکم بوته هاي درمنه كوهي (مطالعه موردي: مراتع واوسر كياسر) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مرتع از صفحه ۲۴۰ تا ۲۴۹ منتشر شده است.
نام: بررسي تغييرپذيري برخي خصوصيات خاك تحت تاثير تاج پوشش و تراکم بوته هاي درمنه كوهي (مطالعه موردي: مراتع واوسر كياسر)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغييرپذيري
مقاله ويژگي هاي خاک
مقاله درمنه کوهي
مقاله تراکم
مقاله تاج پوشش
مقاله مراتع کياسر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كارگر منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: جعفريان زينب
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني پاشاكلايي جمشيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مديريت اکوسيستم مرتعي، شناخت اجزاي آن و دستيابي به روابط بين اين اجزا از جمله خاک و پوشش گياهي ضروري است. هدف از اين تحقيق بررسي ارتباط بين خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک با گياه مرتعي درمنه کوهي است. بدين منظور، تحقيق حاضر در درمنه زار منطقه واوسر کياسر انجام شد. نمونه برداري به صورت تصادفي- سيستماتيک با استقرار ۴ ترانسكت به طول ۱۰۰ متر از هم انجام شد. سپس در هر ترانسکت به فواصل ۱۰ متر يک پلات ۲ در ۱ متر مستقر شد. در هر پلات، درصد تاج پوشش و تراکم درمنه کوهي يادداشت شد. همچنين تعداد ۲۰ بوته درمنه انتخاب شد و در چهار جهت هر بوته و در سه فاصله که شامل محل يقه بوته، لبه تاج پوشش (در فاصله  (50cmو نيز در خارج بوته (در فاصله حدود(۸۰cm  نمونه هاي خاک از دو عمق صفرتا ۱۵ سانتي متر و ۱۵ تا۳۰ سانتي متر برداشت شد. پارامترهاي کربن، نيتروژن، هدايت الکتريکي، درصد رطوبت، درصد آهک،pH  و بافت خاک در آزمايشگاه اندازه گيري شدند. تجزيه وايانس داده ها در قالب آزمايش فاكتوريل بر پايه طرح كاملا تصادفي، مقايسه ميانگين به روش دانكن، همبستگي و رگرسيون چندمتغيره بين تراکم و تاج پوشش درمنه و ويژگي هاي خاک انجام شد. هدايت الکتريکي، نيتروژن، رطوبت خاک، درصد کربن به طور معني داري با فاصله از تاج پوشش گياه کاهش يافت. درصد آهک و رس خاک از پاي بوته به خارج آن افزايش معني داري داشت. نتايج نشان داد که تراکم درمنه با کربن آلي، درصد آهک و شن و تاج پوشش آن با کربن آلي، هدايت الکتريکي، درصد شن و سيلت روابط معني داري دارند.