مقاله بررسي تغيير اقليم اروميه طي ۵۰ سال گذشته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۱۴۱ تا ۱۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسي تغيير اقليم اروميه طي ۵۰ سال گذشته
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اقليم
مقاله تغيير اقليم
مقاله اروميه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي اقدم نبي
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني افشين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تغيير اقليم يكي از معضلات كنوني جامعه بشري است و تهديد و بلايي براي سياره زمين به شمار مي آيد. تغييرات آب و هوايي جديد به طور عمده متأثر از افزايش فزاينده دي اكسيدكربن و بعضي گازهاي نادر گلخانه اي در اتمسفر است. در اين پژوهش براي بررسي تغييرات اقليمي از ۵۰ سال آمار هواشناسي ايستگاه سينوپتيک اروميه از سال ۱۹۵۰ تا پايان سال ۲۰۰۰ ميلادي استفاده گرديد. ميزان تغيير در متغيرهاي مربوط به دما و بارندگي و ساعات آفتابي با روش رگرسيون خطي ساده مورد مقايسه قرار گرفت. نتايج نشان داد که ميانگين دماي حداقل تا سال هاي ۸۳-۱۹۷۸ سالانه به طور ميانگين ۰٫۵۰ درجه كاهش داشته (سطح احتمال ۵ درصد) و در طي دوره بعد از سال هاي (۸۳-۱۹۷۸) داراي روند افزايشي سالانه به طور متوسط ۱٫۱ درجه بوده است. دماي حداكثر نيز فقط در ماه هاي جولاي به ازاي هر دهه ۰٫۴ درجه، آگوست به ازاي هر دهه ۰٫۵ درجه، اكتبر به ازاي هر دهه ۰٫۶ درجه (سطح احتمال ۱ درصد) و سالانه به طور ميانگين ۰٫۴۰ درجه كاهش داشته است (سطح احتمال ۵ درصد). ميانگين بارندگي در طي ۵۰ سال گذشته در اين منطقه تغيير معني داري نداشته (سطح احتمال ۵ درصد)، اما ميانگين تعداد ساعات آفتابي در سطح احتمال ۰٫۰۵ درصد در ماه هاي فوريه به ازاي هر دهه ۱٫۴۷۵ ساعت آفتابي، در ماه مارس به ازاي هر دهه ۱٫۸۳ ساعت آفتابي و در ماه مي به ازاي هر دهه ۱٫۵۴ ساعت آفتابي افزايش يافته است. در كل مي توان گفت تغيير اقليم جهاني در اين منطقه سبب افزايش دماي (بيشترين و كمترين) منطقه شده و روي بارندگي و تشعشع تاثير محسوسي نداشته است.