مقاله بررسي تغيير برخي عناصر اقليمي در سواحل شمالي خليج فارس با استفاده از آزمون کندال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در جغرافيا و برنامه ريزي محيطي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۳۳ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تغيير برخي عناصر اقليمي در سواحل شمالي خليج فارس با استفاده از آزمون کندال
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغيير اقليم
مقاله دما
مقاله رطوبت نسبي
مقاله بارش
مقاله آزمون کندال
مقاله سواحل شمالي خليج فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميدوار كمال
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي يونس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور آشکارسازي تغيير اقليم در سواحل شمالي خليج فارس، داده هاي مربوط به ۵ پارامتر دماي حداقل، دماي حداکثر، دماي ميانگين، رطوبت نسبي و بارش سه ايستگاه سينوپتيک بندرعباس، بوشهر و آبادان در يک دوره آماري پنجاه ساله (۲۰۰۵-۱۹۵۶) انتخاب و سپس کليه اين داده ها در يک پايگاه اطلاعاتي شامل ۱۳۰ ماتريس(۵×۲۶) در محيط نرم افزار MATLAB وارد شدند و با استفاده از آزمون کندال و از طريق برنامه نويسي در نرم افزار مربوطه، روند تغييرات آنها بررسي گرديد. نتايج تحقيق نشان مي دهد که تغييرات دماي ميانگين در هر سه ايستگاه، مشابه با روند تغييرات دماي حداقل آنهاست و آنچه موجب افزايش دماي ميانگين ايستگاه هاي منطقه شده، بيشتر دماي حداقل بوده است. همچنين رطوبت نسبي در هر سه ايستگاه مذکور، بيشتر يا داراي روند نزولي معني دار و يا فاقد روند معني دار است که اين روند در ماه هاي گرم سال آشکارتر است. در مورد پارامتر بارش، فراواني روندهاي معني دار نزولي در ايستگاه هاي مورد مطالعه ديده مي شود و هيچ گونه روند صعودي معني داري در آنها مشاهده نمي شود.