مقاله بررسي تغيير پاسخ دهي به اثر ضد دردي مرفين و تحمل به مرفين بعد از حذف تخمدان هاي موش صحرايي ماده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تير ۱۳۸۹ در مجله دانشکده پزشکي اصفهان از صفحه ۲۵۹ تا ۲۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تغيير پاسخ دهي به اثر ضد دردي مرفين و تحمل به مرفين بعد از حذف تخمدان هاي موش صحرايي ماده
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موش صحرايي
مقاله تخمدان برداري
مقاله درد
مقاله تحمل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: کرمي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: غلام نژاد زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: خوشنود عفت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: استروژن از طريق گيرنده هاي استروژني در مغز، عملکرد مغز را به طور مستقيم تحت تاثير قرار مي دهد و  در اعمالي غير از توليد مثل نيز نقش دارد. شواهد نشان مي دهد که استروژن همجنين بر رسپتورهايي که فرايند درد شرمت مي کنند و شايد بر آوران هاي درد اثر مي گذارد. در مطالعه حاضر اثرا ضد دردي مرفين و تحمل به مرفين در حضور و عدم حضور تخمدان هاي کوش صحرايي ماده بررسي شد.
روش ها: تهداد ۴۰ سر موش صحرايي ماده به ۴ گروه ۱۰ تايي شاهد، اوارکتومي، شاهد-تحمل و اوارکتومي-تحمل تقسيم شدند. ۸ هفته بعد از تخمدان برداري، تحمل به مرفين در گروه هاي ۳ و ۴ با استفاده از تزريق داخل صفاقي ۲۰mg/kg مرفين در طي ۴ روز ايجاد شد. حيوانات گروه ۱و ۲ به جاي مرفين، روزانه ۱m1/kg سالين، به مدت ۴ روز دريافت کردند. سنجش درد به وسيله تست صفحه داغ انجام گرفت. در روز پنجم، ابتدا از حيوانات ثبت پايه گرفته شد. سپس حيوانات ۵mg/kg مرفين دريافت کردند و اثرات ضد دردي هر ۱۰ دقيقه بررسي شد.
يافته ها: زمان واکنش به درد بعد از تزريق ۵mg/kg مرفين نسبت به زمان پايه در گزروه شاهد و اوارکتومي بالا بود. اما تفاوتي در گروه شاهد-تحمل و اوارکتومي-تحمل وجود نداشت. اگرچه زمان واکنش به درد بعد از تزربق ۵mg/kg مرفين در گزوه اي شاخد از گروه اوارکتومي بالاتر بود، اما تفاوتي بين گروه هاي شاهد-تحمل و اوارکتومي-تحمل مشاهده نشد.
نتيجه گيري: نتايج نشان داد که تکرار مصرف مرفين مي تواند منجر به تحمل شود. اگرچه تفاوتي بين تحمل در حضور و يا عدم حضور هورمون هاي جنسي ماده وجود ندارد اما حذف تخمدان ها پاسخ ضد دردي مرفين را کاهش مي دهد.