مقاله بررسي تفاوت انعکاس طيفي برگ مهمترين گونه هاي درختي جنگلهاي خزري با استفاده از طيف سنجي زميني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تحقيقات جنگل و صنوبر ايران از صفحه ۵۶۸ تا ۵۸۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تفاوت انعکاس طيفي برگ مهمترين گونه هاي درختي جنگلهاي خزري با استفاده از طيف سنجي زميني
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طيف سنجي زميني
مقاله اثر انگشت طيفي
مقاله شاخص پوشش گياهي
مقاله غلظت کلروفيل
مقاله جنگل هاي خزري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: درويش صفت علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: شپمن مايکل الرت
جناب آقای / سرکار خانم: مروي مهاجر محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سبحاني هوشنگ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پايه و اساس سنجش از دور به ويژه سنجش از دور ابر طيفي براي تشخيص گونه ها و تهيه نقشه تيپ جنگل، آگاهي از چگونگي انعکاس طيفي گونه هاي موردنظر مي باشد. بخشي از سنجش از دور به نام طيف سنجي زميني به تعيين اين مشخصه هاي طيفي مي پردازد و سعي در ايجاد کتابخانه هاي طيفي (Spectral library) پديده  ها دارد. در اين راستا و با هدف تعيين مشخصه طيفي برگ مهمترين گونه هاي درختي جنگلهاي شمال ايران، براي اولين بار با همکاري دانشگاه واخنينگن هلند، يک دستگاه طيف سنج زميني پيشرفته در تابستان ۱۳۸۶ وارد ايران شد و مشخصه هاي طيفي برگ پنج گونه راش، ممرز، توسکاي ييلاقي، بلندمازو و انجيلي در جنگل آموزشي- پژوهشي دانشکده منابع طبيعي دانشگاه تهران مورد اندازه گيري قرار گرفت. در مجموع ۳۲۱ نمونه مجموعه برگ از ۱۰۷ درخت از گونه هاي يادشده، در دامنه ارتفاعي ۲۵۰ تا ۲۲۰۰ متر از سطح دريا، در شرايط مناسب و نور طبيعي اندازه گيري شد. از هر نمونه مجموعه برگ به طور متوسط ۱۰۰ اسکن انجام و ميانگين گيري شد. پس از بررسي هاي اوليه کيفيت داده ها و حذف داده هاي نويز، منحني انعکاس طيفي گونه هاي يادشده در طول موج ۳۵۰ تا ۲۵۰۰ نانومتر تهيه شد. به منظور بررسي تفاوت هاي احتمالي بازتاب طيفي گونه ها، پنج شاخص گياهي مهم و حساس به غلظت کلروفيل محاسبه و مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت. شاخص هاي Vogelmann و نسبت ساده، تفاوت معني داري (به احتمال ۹۹%) را به ترتيب بين گونه ممرز با گونه هاي راش، بلندمازو و توسکاي ييلاقي و همچنين گونه انجيلي با گونه هاي بلندمازو و توسکاي ييلاقي نشان مي دهد. ديگر شاخص ها تفاوت معني داري را بين بازتاب طيفي برگ گونه ها نمايان نکردند. براي بررسي کامل تر تفاوت طيفي گونه ها، تعيين ميزان کلروفيل برگ، محاسبه شاخص هاي حساس به ديگر رنگدانه ها و رطوبت برگ توصيه مي شود.