مقاله بررسي تفاوت بقا ۴ ساله در بيماران مبتلا به سرطان روده بزرگ ارثي و غيرارثي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي از صفحه ۴۰ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تفاوت بقا ۴ ساله در بيماران مبتلا به سرطان روده بزرگ ارثي و غيرارثي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بقا
مقاله سرطان روده بزرگ ارثي
مقاله سرطان روده بزرگ غيرارثي (HNPCC)
مقاله مدل کاکس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منتظرحقيقي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: واحدي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: محبي سيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پورحسينقلي محمدامين
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمي سيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زالي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سرطان روده بزرگ سومين سرطان شايع دنيا و دومين علت مرگ در بين سرطان ها است. بروز اين سرطان در دهه هاي اخير روند رو به رشدي در جامعه ما داشته است. هدف از انجام اين مطالعه، بررسي و مقايسه ميزان بقا ۴ ساله در بيماران مبتلا به سرطان روده بزرگ ارثي و غيرارثي بود.
روش بررسي: در مطالعه توصيفي- تحليلي حاضر، ۱۲۱ نفر شامل ۶۱ بيمار مبتلا به سرطان روده بزرگ غيرارثي و ۶۰ بيمار مبتلا به نوع ارثي آن (HNPCC) كه طي سال هاي ۱۳۸۷-۱۳۸۳ به مركز تحقيقات گوارش و كبد بيمارستان طالقاني تهران مراجعه كرده بودند، بررسي شدند. تحليل آماري داده ها با استفاده از روش كاپلان ماير برآورد شد و با آزمون Log rank مقايسه شد. آناليز چندمتغيري به منظور تعيين مهم ترين عوامل موثر بر پيش آگهي بيماران با استفاده از آناليز مدل كاكس صورت گرفت.
يافته ها: بقا ۴ ساله بين دو گروه غير ارثي و ارثي داراي اختلاف معني داري بود، به اين ترتيب كه ميزان بقا در افرد مبتلا به نوع ارثي ۸۲٫۵ درصد بود و در گروه اسپوراديك ۵۶٫۴ درصد  (p=0.044)محاسبه شد. سن تشخيص در بيماران مبتلا به سرطان غيرارثي بيشتر از نوع ارثي بود. نسبت خطر براي اسپوراديك ها در مقايسه با HNPCC براي محل تومور ۲٫۹۳ (%۹۵CI=1.06-8.11) محاسبه شد (p=0.038).
نتيجه گيري: يافته هاي اين مطالعه، نتايج حاصل از مطالعات قبلي را تاييد مي كند. اين مطالعه نشان داد كه ميزان بقا در افراد مبتلا به سرطان ارثي روده بزرگ بيشتر از مبتلايان به نوع اسپوراديك است.