مقاله بررسي تفاوت هاي جنسيتي در زمينه كنترل اجتماعي و بزه کاري با تاكيد برمشغوليت ورزشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مجله تحقيقات زنان(مجله مطالعات زنان) از صفحه ۱۰۱ تا ۱۲۱ منتشر شده است.
نام: بررسي تفاوت هاي جنسيتي در زمينه كنترل اجتماعي و بزه کاري با تاكيد برمشغوليت ورزشي
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تفاوت هاي جنسيتي
مقاله مشغوليت ورزشي
مقاله دلبستگي و بزه كاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي وردي نيا اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: رياحي محمداسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: آرمان مهر وجيهه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله در پي تحليل تاثيرعناصر كنترل اجتماعي با تاكيد بر تفاوت هاي جنسيتي بر فعاليت هاي ورزشي و بزه كاري است. چارچوب نظري اين پژوهش نظريه هاي پيوند اجتماعي هيرشي و عزت نفس مي باشد. روش تحقيق اين پژوهش، پيمايشي بوده و تعداد ازدواج پژوهش ۳۸۴ نفر از دانش آموزان است كه با استفاده از روش ازدواج گيري طبقه اي غير متناسب تصادفي انتخاب شده اند. داده ها نيز با استفاده از تكنيك پرسش نامه خود اجرا گرداوري شد. متغير هاي مستقل اين تحقيق مشغوليت ورزشي، تعهد تحصيلي، دلبستگي، باور و عزت نفس بوده است. نتايج مبين اين است كه متغير هاي دلبستگي، باور و عزت نفس رابطه معكوس و معناداري با ميزان بزه كاري دارند. هم چنين نتايج تحقيق نشان دهنده اين است كه مهم ترين پيش بيني كننده هاي بزه كاري در ميان پسران و دختران متغير هاي دلبستگي و باور مي باشد و جنسيت رابطه معناداري با فعاليت هاي ورزشي و بزه كاري دارد. در مجموع، پسران در مقايسه با دختران به لحاظ بزه کاري کل، ميانگين بالاتري داشته اند.