مقاله بررسي تفكر انتقادي اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي مازندران در سال تحصيلي ۸۷-۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فصلنامه تحقيقات مديريت آموزشي از صفحه ۸۹ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تفكر انتقادي اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي مازندران در سال تحصيلي ۸۷-۱۳۸۶
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت هاي تفكر انتقادي
مقاله تجزيه و تحليل
مقاله ارزشيابي
مقاله استنباط
مقاله استدلال قياسي
مقاله استدلال استقرايي
مقاله هيات علمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي سعيدآبادي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: يزدانپناه نوذري علي
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر، به بررسي وضعيت تفكر انتقادي اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي مازندران و ارايه پيشنهادهايي به برنامه ريزان آموزشي دانشگاه درجهت پرورش بهتر تفكر انتقادي آنها مي باشد. براي بررسي سطح مهارت هاي تفكر انتقادي از روش توصيفي – زمينه يابي و براي تجزيه و تحليل داده هاي حاصله نيز، از آزمون هاي آماري T و ANOVA استفاده شده است. جامعه آماري شامل اعضاي هيات علمي زن و مرد دانشگاه علوم پزشکي مازندران است كه در پنج دانشكده مشغول به تدريس مي باشند و جمعيت آنها ۲۰۰ نفر است.حجم نمونه پژوهش ۱۳۲ نفرمي باشدكه بااستفاده از جدول آماري كرجسي – مورگان به صورت تصادفي و طبقه اي، از بين اعضاي هيات علمي زن و مرد دانشگاه انتخاب شدند. براي جمع آوري اطلاعات، از آزمون استاندارد مهارت هاي تفكر انتقادي كاليفرنيا (فرم ب) استفاده شد. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه ميانگين نمرات كل تفكر انتقادي اعضاي هيات علمي دانشگاه ۱۳٫۷۷ بوده و همچنين دانشكده پزشكي با ميانگين ۱۴٫۱۷۶ نسبت به ساير دانشكده ها، از تفكر انتقادي بالاتري برخوردار است؛ اما از لحاظ آماري بين نمرات اعضاي هيات علمي زن و مرد دانشگاه و نيز بين دانشكده ها تفاوت معناداري وجود ندارد. در مقايسه با مطالعات انجام شده در برخي از كشورها از جمله آمريكا و استراليا، تفكر انتقادي اعضاي هيات علمي اين دانشگاه ميانگين كمتري را نشان مي دهد.